Skip to main content
فهرست مقالات

آثار عصبی- رفتاری مواجهه با سیانور در کارگران

نویسنده:

(8 صفحه - از 6 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : سیانور، کارگران، سیگاری، کارگران آلوده غیر سیگاری، سطح سرمی سیانور، مواجهه، آزمون، سیانور در کارگران، آلودگی، غیر سیگاریهای گروه شاهد

زمینه: سیانور یک ماده شیمیایی پرمصرف صنعتی، یک آلاینده اصلی زیست محیطی و یک عامل مهم خفگی ناشی از مسمومیت است که مواجهه با آن از راه های استنشاق، بلع و تماس پوستی رخ می دهد. روشها: در این مطالعه 56 کارگر مرد چند کارخانه ناحیه حلوان که در مواجهه با املاح سیانور بودند بررسی شدند. میانگین سنی آنها 9.93 ± 31.81 سال و میانگین مدت زمان تماس با سیانور در آنها 2.5± 12 سال بود. پنجاه و نه مرد که با سیانور تماس نداشتند و میانگین سنی آنها 9.51± 30.33 سال بود به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. ارزیابی گروه مورد بررسی با استفاده از یک پرسشنامه فردی، معاینه پزشکی، آزمون روان سنجی و مطالعات آزمایشگاهی انجام شد. یافته ها: در ارزیابی روان سنجی تغییرات در نتیجه کل آزمونهای عددی آزمون مشابهت، آزمون نماد عددی، آزمون سعی و خطا و آزمون سرعت پسیکوموتور از لحاظ آماری قابل توجه بودند. به علاوه، تغییرات در آزمون شخصیت، گرایش به نوروز و ارتکاب جرم هم از نظر آماری قابل توجه بود. سطح سرمی سیانور در کارگران آلوده ای که سیگاری هم بودند معادل 1÷0.63=0.15 میکروگرم در میلی لیتر در مقایسه با 0.004 ± 0.086 در سیگاری های گروه شاهد بود و اختلاف آنها از نظر آماری مهم و معنی دار بود. از طرف دیگر سطح سرمی سیانور در کارگران آلوده غیر سیگاری 0.9± 0.40 میکروگرم در میلی لیتر در مقایسه با 0.06±0.9 میکروگرم در میلی لیتر درغیر سیگاریهای گروه شاهد بود. این اختلاف هم از نظر آماری معنی دار بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه کارگرانی که احتمال آلودگی با سیانور دارند باید لباس محافظ بپوشند و اقدام های حفاظتی برای کاهش مواجهه مستقیم با سیانور را انجام دهند

خلاصه ماشینی:

"روشها:در ایم مطالعه 56 کارگر مرد چند کارخانه ناحیه حلوان که در مواجهه با املاح سیانور بودند بررسی شدند. میانگین سنی آنها 93/9_+81/31 سال و میامگین مدت زمان تماس با سیانور در آنها 5/2_+12 سال بود. تماس نداشتند و میانگین سنی آنها 51/9_+33/30 سال بود به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. سطح سرمی سیانور در کارگران آلوده‌ای کهسیگاری هم بودند معادل 15/0-63/0\1 میکروگرم در میلی‌لیتر در مقایسه با 004/0 _+086/0 در سیگاریهای گروه شاهد بود و اختلاف آنها از نظر آماری مهم و معنی‌دار بود. این اختلاف هم از نظر آماری معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری:براساس نتایج این مطالعه کارگرانی که احتمال آلودگی با سیانور دارند باید لباس محافظ بپوشند و اقدامهای حفاظتی‌ هدف این مطالعه بررسی آثار احتمالی تماس با سیانور نکته قابل ذکر آنکه هر دو گروه به دسته‌های فرعی سیگاری جدول شماره 1-مختصات توصیفی متغیرهای سن،سطح تحصیلات و مدت مواجهه با سیانور در نمونه‌های مورد مطالعه سطح سرمی سیانور برای هر دو گروه زیر گروهها اندازه‌ نمودار شماره 1-میانگین نمره آزمون شناختی در نمونه‌های مورد مطالعه نمودار شماره 2-میانگین نمره آزمون شخصیت در نمونه‌های مورد مطالعه جدول شماره 3-مختصات توصیفی سطح سیانید در سرم نمونه‌های غیر سیگاری مورد مطالعه نمودار شماره 3-سطح سیانید در سرم نمونه‌های غیر سیگاری مورد مطالعه سیانور در خون دو گروه با 001/0> Pvalue معنی‌دار بود نمودار شماره 4-سطح سیانید در سرم نمونه‌های سیگاری مورد مطالعه سرویس بیمه درمانی در منطقه حلوان،بیش از 20 نفر به عنوان‌ سیانور خونی در زیر گروه سیگاریهای شاهد بود و تفاوت آنها از صورت دوره‌ای بهترین شاخص برای آلودگی با سیانور است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.