Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی همسر آزاری در زنان شوهردار شهرستان اصفهان در سال 1381

نویسنده:

(8 صفحه - از 41 تا 48)

کلیدواژه ها :

اصفهان ،همسرآزاری ،شیوع

کلید واژه های ماشینی : همسرآزاری ، زنان ، زنان شوهردار شهرستان اصفهان ، شیوع ، شهرستان اصفهان در سال ، شیوع همسرآزاری از زمان ازدواج ، زن شوهر ، بلوک ، تهدید ، سنی

زمینه: همسرآزاری عبارت است از سوء رفتار با زن که می تواند به اشکال پرخاشگری، بدرفتاری روحی ـ روانی، هتاکی، ضرب و شتم، استثمار کاری و مالی، منع روابط اجتماعی و ارتباط یا ترک ارتباط جنسی بدون رضایت باشد. عوارض همسرآزاری طیف وسیعی از آسیبهای جسمی، روانی و اجتماعی تا مرگ را برای زن، به همراه دارد. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت همسرآزاری در شهرستان اصفهان انجام شد. روشها: این مطالعه به صورت مقطعی با روش نمونه گیری خوشه ای از بین 495 بلوک انجام شد. بر اساس نقشه شهری اصفهان 50 بلوک انتخاب شد و در هر بلوک 8 پلاک سری مورد بررسی قرار گرفت و 386 زن شوهر دار با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته ها: میانگین سنی زنان 35.7 (78-15) سال بود. میانگین سن ازدواج 19.3 (44-9) سال بود. 2.4 درصد زنان غیرایرانی، 1.8 درصد مسیحی و بقیه مسلمان بودند. 7.5 درصد زنان و 6.5 درصد از شوهران آنها بی سواد بودند. شیوع مصرف سیگار، الکل، مواد مخدر در بین 95 درصد زنان 0.5 درصد و در بین شوهران به ترتیب 33.7 درصد، 7.8 درصد و 5.7 درصد بود. شیوع همسرآزاری از زمان ازدواج 36.8 درصد (با فاصله اطمینان 95 درصد41.6-32.0 ) و بروز آن 29.3 درصد (با فاصله اطمینان 95 درصد 33.8-24.7) بود. شایعترین زمان همسرآزاری در شب بود. انواع همسرآزاری شامل عدم توجه شوهر به زن ( 45درصد)، پرخاشگری (43 درصد)، عدم احساس امنیت در خانه (15.8 درصد)، رابطه جنسی بدون تمایل (31 درصد) و با زور (18 درصد)، تهدید به منع ارتباط با خانواده (38 درصد)، هتاکی (32 درصد)، تهدید به ترک (18 درصد)، تهدید به کتک زدن (24 درصد)، تهدید به طلاق (15 درصد)، تهدید با چاقو (6 درصد)، تهدید با اسلحه (2 درصد)، تهدید به مرگ (7 درصد)، ایجاد مشکلات اقتصادی (10 درصد)، تهیه مواد غذایی (8 درصد)، مسکن (14 درصد)، لباس ( 14درصد) و سابقه کتک زدن (27 درصد)، سیلی زدن (32 درصد)، چاقو زدن (3.4 درصد)، تحقیر کردن (29 درصد) بود. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای همسرآزاری توصیه می شود عوامل موثر بر ایجاد آن بررسی شود و به آموزش جامعه در خصوص آشنایی و رعایت حقوق زنان توسط شوهران، اخلاق حسنه، احترام متقابل، روابط زناشویی، مسوولیت جنسی پرداخته شود و قوانین حمایتی از زنان بازنگری و یا تدوین گردد.

خلاصه ماشینی:

"این مطالعه به منظور بررسی وضعیت همسرآزاری در شهرستان اصفهان انجام شد. زنان 5/0 درصد و در بین شوهران به ترتیب 7/33 درصد،8/7 درصد و 7/5 درصد بود. نتیجه‌گیری:با توجه به شیوع بالای همسرآزاری توصیه می‌شود عوامل موثر بر ایجاد آن بررسی شود و به آموزش جامعه در خصوص آشنایی و عملکرد این زنان و خانواده‌شان درباره همسرآزاری بود. 4/2 درصد از زنان مورد بررسی غیرایرانی بودند. شیوع سابقه همسرآزاری از زمان ازدواج 8/36 درصد(با شوهر به احساسات همسر(8/44 درصد)،پرخاشگری(8/43 جدول شماره 1-متغیرهای توصیفی زمینه‌ای زنان مورد مطالعه در شهرستان اصفهان در سال 1381 نمودار شماره 1-فراوانی نسبی گروه سنی شوهران باسابقه همسرآزاری در شهرستان اصفهان در سال 1381 نمودار شماره 2-فراوانی نسبی تعداد فرزند باسابقه همسرآزاری در نمونه‌های مورد مطالعه در شهرستان اصفهان در سال‌ در این مطالعه ارتباط بین همسرآزاری و سابقه همسرآزاری‌ جداول شماره 4 و 5 مشاهده می‌شود بین سابقه همسرآزاری و شیوع همسرآزاری در شوهران ایرانی 8/35 درصد و زنان شیوع همسرآزاری افزایش می‌یافت(نمودار شماره 1). شیوع همسرآزاری در بین شوهران با درآمد خانوار کمتر از 125 شیوع همسرآزاری در بین شوهران با درآمد خانوار کمتر از 125 ارتباط بین درآمد خانوار و سابقه همسرآزاری را نشان داد. تعداد فرزندان افزایش می‌یابد(نمودار شماره 2)،اما علت این امر جدول شماره 5-توزیع فراوانی و فراوانی نسبی تعدادی از متغیرها و ارتباط آنها با همسرآزاری در نمونه‌های مورد مطالعه‌ ارتباط معنی‌داری بین سابقه همسرآزاری و سواد مشاهده شد. حداقل میزان شیوع و بروز همسرآزاری در این شهرستان است. (11)-36 درصد زنان ایرانی در مقابل همسرآزاری سکوت می‌کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.