Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در پارکهای علم و فناوری استان تهران - مطالعه تطبیقی: پارکهای علم و فناوری پردیس، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس -

نویسنده:

(20 صفحه - از 200 تا 219)

چکیده:

این مقاله به مقایسه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در پارکهای علم و فنّاوری استان تهران پرداخته است. سوال اصلی این است که: آیا از لحاظ فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، در دو گروه پارکهای علم و فنّاوری موفق و ناموفق استان تهران، اختلاف معناداری وجود دارد یا نه؟ برای انجام مقایسه، از شش مولفه شناسایی شده از ترکیب نظرات افراد مختلف در پیشینه پژوهش، شامل نوآوری خلّاق، همکاری، ارتباطات باز، خطرپذیری سازمانی، تحمل استعدادهای خ ّاق و انتقادپذیری استفاده شد. جامعه آماری شامل کارکنان بخش ستادی و شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فنّاوری استان تهران و حجم نمونه نیز 164 نفر است. روش تحقیق از نوع علّی- مقایسه ای است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اس.پی. اس.اس(16) صورت گرفت و از آزمون t دو گروه مستقل استفاده شد. آزمون فرضیه ها نشان دهنده آن است که از لحاظ متغیّرهای نوآوری خلاق، همکاری، تحمل استعدادهای خلاّ ق و انتقادپذیری بین دو گروه پارکهای علم و فنّاوری موفق و ناموفق استان تهران، اختلاف وجود دارد و از لحاظ ارتباطات باز و خطرپذیری سازمانی، بین دو گروه پارکهای علم و فنّاوری موفق و ناموفق، اختلاف وجود ندارد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان عاملی برای تحریک توسعه فرهنگ کارآفرینی در پارکهای علم و فنّاوری باشد

کلیدواژه ها:

کارآفرینی ،فرهنگ سازمانی ،فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ،پارک علم و فناوری ،پارکهای علم و فناوری استان تهران


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.