Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی درمان های حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و باز پردازش درمان دارویی و شناخت درمانی در کاهش علائم اضطراب

نویسنده:

(14 صفحه - از 51 تا 64)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات درمانی روشهای درمانی حساسیت زدایی با حرکت پشم و بازپردازش درمان دارویی و شناخت درمانی در کاهش علائم اضطرب بود برای این مقصود چهل نفر از بین مراجعات 15 تا 50 ساله که باشکایت اضطرب اشپیل برگر(1983) داشتند به عنوان گروه های نمونه به صورت تصادفی درچهار گروه ده نفره در گروه های حساسیت زدایی با حرکت چشم و بازپردازش درمان دارویی درمان شناختی و کنترل جایگزین شدند طرح پژوهش شبه آزمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه اشپیل برگر 1983 و روشهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کرواریانس و آزمون تعقیبی شفه بود نتایج تحلیل کو واریانس نمرات پیش تست اضطراب گروههای شناختی و دارویی با میانگین پس تست اضطراب گروه حساسیت زدایی با حرکت چشم و باز پردازش تفاوت معنادار وجود دارد به عبارت دیگر هر سه روش درمانی در کاهش اضطراب تاثیر دارد اماروش حساسیت زدایی با حرکت چشم و باز پردازش و شناخت درمانی نسبت به درمان دارویی از اثر بخشی بیشتری برخورداراست در اثر بخشی درمانهای مورد استفاده در کاهش پس تست اضطراب بدون اثر تعامل جنس تکنیک درمانی حساسیت زدایی با حرکت چشم و باز پردازش در کاهش علائم اضطراب بیشترین نقش را بعد از گروه شناختی و دارو درمانی در رتبه بعدی در کاهش اضطراب نشان داده است

خلاصه ماشینی:

برای این مقصود چهل نفر از بین مراجعـان ١٥ تـا ٥٠ ساله که با شکایت اضطراب به مراکز مشاوره و روان درمانی مراجعه کرده بودند و نمـره هـای بـالای ٥٥ در آزمـون اضطراب اشپیل برگر (١٩٨٣) داشتند،به عنوان گروه های نمونـه بـه صـورت تـصادفی در چهـار گـروه ده نفـره در گروه های حساسیت زدایی با حرکت چشم وبازپردازش ، درمان دارویی ، درمـان شـناختی و کنتـرل جـایگزین شـدند. پژوهشگر از بین مراجعان ، ٤٠ نفر را که واجد ویژگیهای مورد نظر پژوهش حاضر بودند، یعنی نمره اضطراب حالت ٥٥ بـه بـالا داشتند، انتخاب وپس از توافق پیرامون شرکت آنها در پژوهش به صورت تصادفی سـاده درچهـار گـروه جـای داده 1 - Eye movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 2 - Shapiro 54 شدند. جدول ٢ ـ مقایسه جفت میانگین های نمره های پس تست اضطراب حالت در چهار گروه درمانی ای ام دی آر،شناختی ، دارویی وکنترل با استفاده از آزمون شفه (رجوع شود به تصویر صفحه) مقایسه جفت میانگین ها با آزمون شفه در جدول ٢ نشان می دهد که بین میانگین اضطراب حالـت گـروه کنتـرل وگروه دارویی با میانگین گروه EMDR تفاوت معنادار دارد. به این ترتیب می تـوان نتیجـه گرفـت روش درمـانی EMDR و دارویی در کاهش اضطراب حالت تاثیر دارد،وروش درمانی شـناختی در کـاهش اضـطراب حالـت اثـر ندارد. بـه گونـه کلی می توان گفت کاهش علائم اضطراب حالت تابع روشهای درمانی است به این ترتیب مـی تـوان نتیجـه گرفـت روش درمانی EMDR و دارویی در کاهش اضطراب حالت تاثیر دارد،وروش درمانی شناختی در کـاهش اضـطراب حالت اثر ندارد. Post – traumatic stress disorder due to devastating burns overcome by a single session of eye move ment desensitization journal of behavior therapy and experiment psychiatry, 23, 319- 323.

کلیدواژه ها:

درمان دارویی ، حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و باز پردازش ، شناخت درمانی و اضطراب


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.