Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی مطالعه ی موردی: زلزله ی محله های شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 27 تا 38)

کلیدواژه ها :

تهران ،سوانح طبیعی ،تاب آوری اقتصادی ،تاب آوری نهادی ،محله های شهری ،تابآوری اقتصادی ،تابآوری نهادی ،محلههای شهری

کلید واژه های ماشینی : تاب‌آوری اقتصادی و نهادی ، سوانح طبیعی ، زلزله‌ی محله‌های شهر تهران ، زلزله ، جوامع شهری در برابر سوانح ، ‫برابر سوانح طبیعی ، نهادی جوامع شهری ، ‫ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی ، خسارات ، تــابآوری

‫امروزه جوامع در تالش برای دستیابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران، بازگشت سریع آنها را به وضعیت پیش از بحران (اولیه یا عادی) فراهم سازد. از این رو‬‬‬ ‫در سالهای اخیر به تابآوری به جای آسیبپذیری تأ کید خاصی میشود. این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شناسایی شاخصها‬‬‬ ‫و عوامل مؤثر بر تابآوری اقتصادی و نهادی و ارزیابی میزان آنها در شهر تهران میپردازد. در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانهای، شاخصها و عوامل مؤثر‬‬‬ ‫بر تابآوری اقتصادی و نهادی شناسایی و تعریف عملیاتی شدند، سپس با استفاده از پرسشنامهای در قالب فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی، وزن نهایی شاخصها بهوسیلهی‬‬‬ ‫کارشناسان داخلی و خارجی تعیین شد. در مرحلهی بعد با استفاده از دو پرسشنامهی خانوار و میدانی، اطالعات مورد نیاز از خانوارها و محلههای نمونه جمعآوری شد، سپس‬‬‬ ‫با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی و روش ‪ ،PROMETHEE‬محلههای مورد مطالعه رتبهبندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که از میان شاخصهای مورد مطالعه،‬‬‬‬‬ ‫شاخص میزان خسارت با وزن 383/0 و شاخص ظرفیت جبران خسارت با وزن 182/0 از بعد اقتصادی، دارای بیشترین اهمیت و شاخص عملکرد نهادی با وزن 721/0 و‬‬‬ ‫شاخص توانایی بازگشت با وزن 401/0 از نظر اهمیت در شرایط متوسط و شاخصهای بستر نهادی و روابط نهادی از بعد نهادی با اوزان 650/0 و 940/0 دارای اهمیت کمتری‬‬‬ ‫هستند. همچنین با توجه به روش ‪ ،PROMETHEE‬اولویتبندی نهایی محلههای مورد مطالعه نشان داد که محلههای قیطریه، ستارخان، نارمک و قلعهمرغی از نظر‬‬‬‬‬ ‫شاخصهای تابآوری اقتصادی و نهادی به ترتیب در رتبههای اول تا چهارم قرار دارند.‬‬

خلاصه ماشینی:

"Com‬‬‬‬‬‬ ‫تاریخ دریافت: 3/5/29 | تاریخ پذیرش: 22/7/29‬‬‬ ‫ ‬‬‬ ‬ ‫72‬‬‬ ‫‪Evaluating the economic and institutional resilience of‬‬‬‬‬‬ ‫شـ ـ ـم ـ ــاره س ــوم‬‬‬ ‫بهار و تابستان‬‬‬ ‫‪urban communities to natural disasters using PROMETHE‬‬‬‬‬‬ ‫2931‬‬‬ ‫دوف ـ ـص ـ ـل ـ ـنـ ــامـ ــه‬‬‬ ‫علمیوپژوهشی‬‬‬ ‫‪technique‬‬‬‬‬‬ ‫‪Case study: Tehran districts‬‬‬‬‬‬ ‫1 *‪Mohammad Reza Rezaei‬‬‬‬‬‬ ‫ارزیابی تابآوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در‬‬‬ ‫برابر سوانح طبیعی ... یکی دیگر از شاخصهای تأثیرگذار تــابآوری در بعد‬‬‬ ‫اقتصادی، توانایی بازگشت خانوارها و جامعهی سانحهزده به شرایط‬ ‫نتایج تحقیق نشان داد که از میان شاخصهای مــورد مطالعه،‬‬‬‬‬ ‫شغلی و مالی مناسب برای ادامهی زندگی و حیات در جامعه است؛‬ ‫شاخص میزان خسارت با وزن 383/0 و شاخص ظرفیت جبران‬‬‬‬‬ ‫به همین دلیل وضعیت توانایی برگشت به شرایط شغلی و درآمدی‬ ‫خسارت با وزن 182/0 از بعد اقتصادی، دارای بیشترین اهمیت،‬‬‬‬‬ ‫مناسب خانوارها پس از زلزله با توجه به میزان کسب حمایتهای‬ ‫شاخص عملکرد نهادی از بعد نهادی با وزن 721/0 و شاخص‬‬‬‬‬ ‫مالی از اقــوام یا خویشانی که خــارج از تهران هستند، پیشبینی‬ ‫توانایی بازگشت از بعد اقتصادی با وزن 401/0 در شرایط متوسط از‬‬‬‬‬ ‫زمــان به دســت آوردن شغل جدید در صــورت از دســت دادن شغل‬ ‫نظر اهمیت و شاخصهای بستر نهادی و روابط نهادی از بعد نهادی‬‬‬‬‬ ‫اول و همچنین میزان مهارتهای شغلی و تخصصی افــراد در بین‬ ‫با اوزان 650/0 و 940/0 به ترتیب دارای کمترین اهمیت در بین‬‬‬‬‬ ‫خانوارهای محلههای نمونه، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.