Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی بین توانایی ذهن خوانی و پنج عامل بزرگ شخصیت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (12 صفحه - از 19 تا 30)

هدف: ذهن خوانی یکی از توانایی های شناخت اجتماعی مغز است. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی رابطه ی ذهن-خوانی و پنج عامل بزرگ شخصیت بود. روش: در یک مطالعه ی مقطعی، 220 نفر (104 مرد و 116 زن) از دانشجویان دانشگاه تهران و شهید بهشتی با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان شرکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند. از آزمون ذهن خوانی از روی تصویر چشم بارون-کوهن (RMET) و فرم کوتاه پرسشنامه ی شخصیتی NEO برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد رابطه ی ذهن خوانی با عامل موافقت پذیری مثبت و رابطه ی ذهن خوانی با روان-رنجورخویی منفی و معنادار است (001/0P<). تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر نقش پیش بینی کنندگی عامل های شخصیتی فوق با توانایی ذهن خوانی شرکت کنندگان است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر می توان گفت آمادگی یا انگیزش در جهت ادراک حالات ذهنی دیگران می تواند با دو عامل شخصیتی موافقت پذیری و روان رنجورخویی در ارتباط باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.