Skip to main content
فهرست مقالات

اثر جنسیت بر اخلال در قضاوت اخلاقی با تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه قشر پیش پیشانی پشتی - جانبی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 1 تا 12)

هدف: مطالعات عصب شناختی در زمینه مکانیزم های زیربنایی قضاوت اخلاقی رو به رشد نهاده است. شواهد نشان گر آن است که نواحی مختلفی مانند قشر پیش-پیشانی شکمی-میانی، قشر پیش پیشانی میانی و قشر پیش پیشانی پشتی- جانبی مخ (DLPFC) راست در قضاوت اخلاقی درگیر بوده و نقشی مهمی در انتخاب های سودگرایانه/غیرسودگرایانه ایفا می کنند. در پژوهش حاضر تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر ناحیه (DLPFC) در قضاوت اخلاقی سودگرایانه با معماهای اخلاقی شخصی (دشوار/آسان) و غیرشخصی بررسی شده است. روش: در این پژوهش، دو گروه دانشجو ) ۶۰ نفر، ۳۰ زن( از طریق مداخله های آند راست/کاتد چپ و آند چپ/کاتد راست بررسی شدند. افراد در دو مرحله شم و تحریک (tDCS) به دو سری تکلیف قضاوت اخلاقی همتا شده پاسخ دادند. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری نشان داد که تعامل سه متغیر جنس×معما×مداخله معنادار است(F)۶۱۱/۶۹۹ ،۲/۰۸۴)=۴/۳۴۶ P=۰/۰۱۴) به عبارتی، اثر دو مداخله آند راست/کاتد چپ DLPFC و کاتد راست/آند چپ DLPFC بر قضاوت زنان و مردان در معماهای اخلاقی متفاوت بود. در این پژوهش نوع مداخله به تنهایی تفاوت معناداری در قضاوت اخلاقی ایجاد نکرد. نتیجه گیری: این پژوهش در جهت گسترش یافته های پیشین تحریک مغزی نشان داد که تحریک مغزی زنان بیش از مردان در میزان سودگرایی اخلاقی تغییر به وجود می آورد؛ یعنی ناحیه DLPFC به طور متفاوتی سودگرایی اخلاقی زنان و مردان را کنترل می کند. تفاوت های کنشی در نواحی مغزی بین دو جنس شامل قضاوت اخلاقی نیز می شود. همچنین به نظر می رسد که کنش ناحیه قشر پیش پیشانی راست در قضاوت اخلاقی تنها به کنترل شناختی محدود نبوده و با اثرگذاری تحریک این ناحیه بر معماهای اخلاقی با تعارض بالا، به یک پارچه سازی هیجان های ناشی از بافت اطلاعات نیز مربوط است.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.