Skip to main content
فهرست مقالات

ضریب آلفای کرنباخ و ویژگیهای آن با تاکید بر کاربرد در پژوهشهای اجتماعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 155 تا 174)

کلیدواژه ها :

پایایی ،اعتبار ،آلفای کرنباخ

کلید واژه های ماشینی : ضریب آلفاى کرنباخ ، ضریب آلفا ، ضریب آلفای کرنباخ ، ضریب منفى براى آلفاى کرنباخ ، آیتم‌ها ، سنجش ، واریانس ، آیتم‌ها و ضریب آلفای کرنباخ ، محاسبه ضریب آلفاى کرنباخ ، مقدار ضریب آلفاى کرنباخ

پایایی‌1ابزارهای سنجش در پژوهشهای اجتماعی یکی از مهمترین موضوعات روش‌ شناختی است چرا که بدون آن نمیتوان به نتایج مطالعات تجربی اعتماد کافی داشت.هماهنگی‌ درونی بین آیتم‌ها و ضریب آلفای کرنباخ که بر پایه آن قرار دارد از عمومی‌ترین شیوه‌های بررسی‌ پایایی ابزارهای سنجش است.در این متن ضمن پرداختن به کلیاتی درباره آلفای کرنباخ،برخی‌ ویژگیهای جزیی‌تر این ضریب نیز مورد توجه قرار گرفته است.توجه به اینکه پایین بوده مقدار ضریب آلفا لزوما به معنای عدم پایایی ابزار نیست،توجه به این نکته که آلفای کرنباخ برای‌ ابزارهای تک‌بعدی مناسب است و در صورت چندبعدی بودن ابزار باید برای هر بعد بنحو جداگانه به محاسبه این ضریب دست زد،ارتباط ضریب آلفای کرنباخ با برخی روشهای دیگر به‌ ویژه روش دونیمه کردن ابزار سنجش و همچنین دامنه تغییرات این ضریب و شیوه‌های محاسبه‌ آن از جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌2.

خلاصه ماشینی:

"توجه به اینکه پایین بوده مقدار ضریب آلفا لزوما به معنای عدم پایایی ابزار نیست،توجه به این نکته که آلفای کرنباخ برای ابزارهای تک‌بعدی مناسب است و در صورت چندبعدی بودن ابزار باید برای هر بعد بنحو جداگانه به محاسبه این ضریب دست زد،ارتباط ضریب آلفای کرنباخ با برخی روشهای دیگر به ویژه روش دونیمه کردن ابزار سنجش و همچنین دامنه تغییرات این ضریب و شیوه‌های محاسبه آن از جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است2 . در رابطه با مثال ارایه شده ماتریس همبستگی و متوسط آن به شرح زیر است: جدول 5:ماتریس همبستگی بین چهار گویه سنجش«نگرش به رابطه دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج» (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس فرمول ارایه شده مقدار ضریب آلفا برابر با 0/94 محاسبه می‌شود. با در نظر گرفتن مثال مربوط به سنجش متغیر«نگرش به رابطه دوستی بین دختر و پسر قبل از ازدواج»واریانس‌های محاسبه شده برای هریک از حالات ممکن و ضرایب گاتمن مربوط به شرح جدول زیر می‌باشد: جدول 11:ضرایب پایایی گاتمن و اسپیرمن-براون بر پایه تکنیک دونیمه کردن ابزار سنجش (به تصویر صفحه مراجعه شود) میانگین محاسبه شده برای ضرایب گاتمن و اسپیرمن-براون در کلیه حالات دو نیمه کردن ممکن برابر ضریب آلفای کرنباخ است،لذا از آنجا که در هنگام دو نیمه کردن این انتظار وجود دارد که محقق بهترین ترکیب از آیتم‌ها را برای هر نیمه در نظر گیرد،اغلب ضریب آلفا به عنوان ضریبی محافظه‌کارتر در برآورد پایایی نسبت به ضرایب گاتمن و اسپیرمن-براون شناخته می‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.