Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه اثر انگشتان دست و بهره هوشی در نوجوانان

نویسنده:

(7 صفحه - از 156 تا 162)

کلید واژه های ماشینی : اثر انگشت ، انگشتان دست و بهره هوشی ، بهره هوشی ، رابطه اثر انگشتان دست ، اثر انگشتان دست و بهره ، اثر انگشت و بهره هوشی ، نقش اولنار لوپ در انگشت ، انگشتان نقش اولنار لوپ بیشترین ، انگشتان دست ، لوپ

زمینه: اگر چه شواهدی مبنی بر رابطه احتمالی بین اثر انگشت و بهره هوشی وجود دارد، اما تاکنون تحقیقات مختصری در این زمینه انجام شده است. روشها: در این مطالعه به مقایسه فراوانی نسبی نقوش مختلف پوستی در انگشتان دست 342 نوجوان پرداخته شده است. گروه یک شامل 144 دانش آموز تیز هوش، گروه دو شامل 102 دانش آموز عادی و گروه سه شامل 96 دانش آموز کم توان ذهنی بود. نمونه گیری از مدارس تیز هوشان، عادی ومراکز بهزیستی شهر کرد انجام گرفت. یافته ها: در انگشتان IX3, IX2, IX1, VII3, VII2, IV3, IV2, IV1, II3, II2, II1, I3, I2, I1 و X2 نقش ورل و در دیگر انگشتان نقش اولنار لوپ بیشترین فراوانی نسبی را داشتند. فراوانی نسبی نقش ورل در انگشت II2 از II1 و در انگشت VI3 از VI1 بیشتر بود. فراوانی نسبی نقش اولنار لوپ در انگشت II3 از II2 و در انگشت VI3 از VI1 بیشتر بود. فراوانی نسبی نقش رادیال لوپ در انگشت II1 از II3 بیشتر بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر، رابطه بین بهره هوشی و نقوش پوستی انگشتان VI, II و IX را در نوجوانان نشان می دهد. مطالعات تکمیلی با بهره گیری از شاخص های کمی انگشت نگاری، به ویژه انگشت سبابه و با استفاده از حجم نمونه بزرگتر توصیه می شود.

خلاصه ماشینی:

"زمینه:اگرچه شواهدی مبنی بر رابطه احتمالی بین اثر انگشت و بهره هوشی وجود دارد،اما تاکنون تحقیقات مختصری در این زمینه‌ روشها:در این مطالعه به مقایسه فراوانی نسبی نقوض مختلف پوستی در انگشتان دست 324 نوجوانان پرداخته شده است. نتیجه‌گیری:نتایج مطالعه حاضر،رابطه بین بهره هوشی و نقوش پوستی انگشتان VI. نظر نقوش پوستی گزارش شده است. شکل شماره 1-نقوش پوستی آرچ،لوپ و ورل در انگشتان‌تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط احتمالی بین اثر انگشتان دست و نظر گرفته شده ثبت می‌گردید،نقوش پوستی انگشتان در این تحقیق‌ فراوانی نقوش مختلف پوستی در سه گروه برای مقایسه ثبت شد. جدول شماره 1-توزیع فراوانی و فراوانی نسبی جنس،سن و بهره هوشی در سه گروه مورد مطالعه نقوش مختلف پوستی در دیگر انگشتان اختلاف آماری معنی‌داری‌ نظر فراوانی نسبی نقوش مختلف پوستی بین دو جنس مشاهده نشد نقش پوستی در کل انگشتان دست بین سه گروه نشان نداد در این تحقیق فراوان‌ترین نقوش پوستی مشاهده شده در تمام‌ که اگرچه فراوانی نسبی نقوش پوستی در انگشتان مختلف به کلی‌ در این تحقیق بین دو جنس از نظر نقوش پوستی تفاوت آماری‌ نقوش پوستی در کل انگشتان دست تفاوت آماری معنی‌دار نداشتند. (به تصویر صفحه مراجعه شود)در این تحقیق،فرضیه رابطه احتمالی نقوش پوستی و بهره هوشی‌ مقایسه نقوش پوستی انگشتان سبابه در نوجوانان تیزهوش،عادی و مقایسه نقوش پوستی هر 10 انگشت در سه گروه مذکور اختصاص‌ ارتباط احتمالی اثر انگشت و بهره هوشی انجام شده است(27،26، Hyperactivity Disorder جدول شماره 3-توزیع فراوانی هریک از نقوش پوستی در کل انگشتان در سه گروه مورد مطالعه"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.