Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر شیراز)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 79 تا 106)

کلید واژه های ماشینی : هویت ، گیدنز جهت تبیین هویت اجتماعی ، زنان ، متغیرهای گستره شبکه ارتباطی ، جهت تبیین هویت اجتماعی زنان ، هویت اجتماعی زنان ، گستره شبکه ارتباطی افراد ، گستره شبکه ارتباطی ، آنتونی گیدنز جهت تبیین هویت ، هویت اجتماعی

هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی زنان می‌باشد که به شیوه پیمایش انجام شده است.اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از یک نمونه 410 نفری از بین زنان 18 تا 64 ساله شهر شیراز که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، جمع‌آوری گردیده است.در این بررسی از نظریه آنتونی گیدنز جهت تبیین هویت اجتماعی زنان استفاده شده است.طبق این نظریه شاخص‌هایی نظیر اعتماد به نفس، گستره شبکه ارتباطی افراد، میزان رضایت از خود در اجتماع و میزان عقلانیت، عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی می‌باشند.لازم به ذکر است که هویت اجتماعی خود از پنج بخش هویتی:هویت دینی، قومی، ملی، گروهی و جنسی تشکیل شده است.نتایج تحلیل چند متغیره نشان می‌دهد که متغیرهای تحصیلات فرد، میزان رضایت از خود در اجتماع، درآمد خانوار، به ترتیب بیشترین اثرات را در تبیین متغیر وابسته هویتی دینی داشته‌اند و حدود 26 درصد از واریانس هویت دینی را تبیین کرده‌اند.متغیرهای گستره شبکه ارتباطی، تحصیلات فرد، میزان رضایت از خود در اجتماع و اعتماد به نفس متغیرهایی‌اند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر هویت قومی افراد داشته‌اند و حدود 36 درصد از واریانس مربوطه را تبیین کرده‌اند.متغیرهای گستره شبکه ارتباطی، تحصیلات فرد و تحصیلات پدر که تأثیر بیشتری نسبت به سایر متغیرها در تبیین هویت جنسی افراد داشته حدود 30 درصد از واریانس مربوطه را تبیین کرده‌اند.متغیرهای گستره شبکه ارتباطی، تحصیلات فرد و تحصیلات پدر تأثیر عمده‌ای در تبیین هویت گروهی افراد داشته و حدود 40 درصد از واریانس هویت گروهی را تبیین کرده‌اند و نهایتا متغیرهای تحصیلات مادر، تحصیلات پدر و تحصیلات فرد بیشترین تأثیرات را در تبیین متغیر هویت ملی افراد داشته‌اند و حدود 40 درصد از واریانس مربوط را تبیین کرده‌اند.با توجه به این که متغیرهای مستقل، میزان قابل توجهی از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.به نظر می‌رسد که مدل مفهومی برگرفته از نظریه گیدنز، جهت سنجش هویت اجتماعی مدل مناسبی باشد.

خلاصه ماشینی:

"1 متغیر وابسته(هویت اجتماعی)در تحقیق حاضر خود به پنچ شاخه(هویت دینی، هویت قومی، هویت جنسی، هویت گروهی و هویت ملی)تقسیم شده است، لذا متغیرهای مستقل در ارتباط با هر کدام از این مورد در معادله قرار می‌گیرند تا میزان توضیح واریانس در هر یک روشن شود. همان طور که در جدول شماره 11 ملاحظه می‌شود، آزمون‌ T نشان می‌دهد که ضریب بتا برای هر سه متغیر در سطح حداقل 95 درصد اطمینان از لحاظ آماری معنادار است، در رگرسیون چند متغیره مربوط به متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته(هویت ملی)در مرحله اول میزان تحصیلات مادر وارد معادله می‌شود، زیرا بیشترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته را دارد. در بخش آمار استنباطی نتایج تحلیل چند متغیره نشان می‌دهد که در رابطه با هویت دینی(یکی از اشکال هویت اجتماعی)از مجموع متغیرهای مستقل، چهار متغیر(میزان تحصیلات فرد، میزان رضایت از خود در اجتماع، توانایی عقلانی کردن امور و میزان درآمد خانوار)با متغیر وابسته(هویت دینی)رابطه معناداری داشته و در مجموع‌ حدود 26 درصد از واریانس هویت دینی را تبیین کرده‌اند. از آنجا که زندگی در ساختار پیچیده امروزی، همکاری و عضویت در گروه‌های اجتماعی را می‌طلبد و زنان هم از این موضوع آگاهی یافته‌اند، در نظرات خود میزان بالایی از هویت گروهی را نشان می‌دهند، اما واقعیت امر این است که همین تمایل به‌ گروه‌های اجتماعی نیز در قالب سنتی آن قرار می‌گیرد و گروه خانواده به عنوان یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های اجتماعی در مقابل سایر گروه‌ها و خصوصا گروه‌های دوستی عرض اندام می‌کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.