Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیری اصالة الوجودی از ارسطو

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 103 تا 130)

کلیدواژه ها :

ماهیت ،جوهر ،وجود ،اصالت ،اعتباریت ،اصاله الوجود ،اعنتار الماهیه ،موجوی ،صورت علت ،ارسءو ،صیرالمتالهین

کلید واژه های ماشینی : ارسطو ، ماهیت ، جوهر ، تفسیر ، تفسیری اصالة الوجودی از ارسطو ، ماهیـت ، صدرالمتألهین ، اسـت کـه ، ذهن ، جـوهر

آموزة «اصالة الوجـود» نظریـه ای اسـت کـه شـاید مهـم تـرین مبنـای فلسـفه صدرالمتالهین باشد. غالبا صدرالمتالهین نخستین بنیانگذار این نظریه به شمار میآید. در مجموع نظریه «اصالة الوجودو اعتباریة الماهیة » را سه گونه تفسـیر کرده اند: ١.ماهیت «حد وجودی» وجوداست .٢.ماهیت «حد ذهنی» وجـود است .٣.ماهیت «عین وجود» است . دو تفسیر نخسـت ناشـی از خلـط بـین ذهن و عین و خلط بین حوزة معرفـت شناسـی و حـوزة هسـتیشناسـیانـد. بهترین تفسیر از آموزة «اصالت وجودو اعتباریبودن ماهیـت » همـان تفسـیر سوم -یعنی تفسیر«ماهیت » به اینکه «عین وجود»است -میباشد. نویسندة مقاله حاضر در صدد است نشان دهد ارسطو نیز راجع به «وجود» و«ماهیت » قائل به دیدگاهی است که عین همین تفسیر سوم از«اصالت وجـودو اعتباریبودن ماهیت » است . ارسطو پس از آنکه در ذهـن ، بـین «وجـود» و«ماهیت »فرق میگذارد، در خارج به «عینیت وجودو ماهیت »قائل میشـود و این ، عین تفسیر سوم قول صدرالمتالهین به «اصالت وجودو اعتباریبـودن ماهیت »است .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)