Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران

نویسنده:

ISC (48 صفحه - از 141 تا 188)

کلیدواژه ها :

اقلام تعهدی ،عوامل مدیریتی ،کیفیت گزارشگری مالی ،جریانهای نقدی آتی ،ویژگیهای شرکت ،هزینه های محرمانه

کلید واژه های ماشینی : کیفیت گزارشگری مالی، اطلاعات، حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی رابطه وجود، اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی، انتخاب کیفیت گزارشگری مالی، مدیریت، سود، مالکیت، شرکت و کیفیت گزارشگری

این تحقیق عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران را شناسایی و ارزیابی کرده است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق از سال 1378 تا 1385 می باشد. تحقیق حاضر جزء تحقیقات تجربی حسابداری است و برای انجام آن از روشهای تحقیق علی- مقایسه ای و همبستگی استفاده شده است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی، آزمون تفاوت میانگینها و الگوی رگرسیونی پروبیت استفاده گردیده است. نتایج آزمونهای تک متغیره فرضیه های تحقیق نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی با حاشیه سودآوری، و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال، بین کیفیت گزارشگری مالی با فرصتهای رشد، تمرکـز مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، صداقت مدیریت، و اهرم مالی شرکت رابطه ای مشاهده نگردید. همچنین، برمبنای آزمونهای چند متغیره الگوهایی ارائه گردید که امکان پیش بینی کیفیت گزارشگری مالی برای دوره مالی آینده را فراهم می کند. این الگوها مبتنی بر توزیع احتمال نرمال استاندارد (CDF) است و احتمال گزارشگری مالی با کیفیت برای دوره مالی آینده را برآورد می کند.

خلاصه ماشینی:

"آنها معتقدند که هیئت مدیره، برای مدیریت محیطهای عملیاتی بسیار پیچیده و متغیر، مدیران مشهور و متخصص را به خدمت می‌گیرند و دلیل پایین بودن کیفیت سود این شرکتها، محیطهای عملیاتی متغیر و سایر ویژگیهایی درونی آنها و نه اقدامات مدیریت می‌باشد (Ibid, 3) دمرجیان‌ و دیگران 6 (2006) به این نتیجه دست یافتند که کیفیت سود (میزان ارتباط اقلام تعهدی با جریانهای نقدی) با افزایش توانایی مدیریتی بهبود می‌یابد؛ این مطالعه با کنترل خصوصیات منحصر به فرد شرکتها که برآورد اقلام تعهدی را دشوار یا آسان می‌سازد(از قبیل چرخه عملیاتی و نوسانات فروش) و همچنین خصوصیات ساختاری (از قبیل استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی) انجام گردیده - Leverty - Grace - Bertrand - Schoar - Francis et al - Demerjian et al است. کوهن (2004) نشان داد که پیچیدگی محیط فعالیت شرکت با کیفیت گزارشگری مالی آن رابطه منفی دارد و موجب کاهش دقت پیش بینی‌کنندگی اجزای سود حسابداری برای جریانهای نقدی آینده می‌شود (Cohen, 2004, 25, 68). بر طبق این نگاره، از عوامل یکپارچه، رقابت در بازار محصول، حاشیه سودآوری، تمرکز مالکیت، کارایی مدیریت، اندازه، سرمایه‌بر بودن فعالیت و چرخه عملیاتی به عنوان متغیرهای تأثیر‌گذار بر کیفیت گزارشگری مالی می‌باشد اما ضریب متغیرهای فرصتهای رشد، ساختار هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، محافظه‌کاری مدیریت، صداقت مدیریت، اهرم مالی و پیچیدگی محیط فعالیت معنی‌دار نیست. کوهن (2004) - نتیجه‌گیری نتایج آزمونهای تک‌متغیره فرضیه‌ها نشان می‌دهد کیفیت گزارشگری مالی (محتوای اطلاعاتی اجزای سود عملیاتی حسابداری برای پیش‌ بینی جریانهای نقدی عملیاتی آینده) با حاشیه سودآوری و کارایی مدیریت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه‌کاری مدیریت، اندازه، سرمایه‌بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت رابطه منفی دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.