Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین رابطه بین ابعاد سبک زندگی و مدیریت بدن در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بوکان

نویسنده:

(18 صفحه - از 23 تا 40)

کلیدواژه ها :

مصرف ،هویت ،خود ،سبک زندگی ،بوکان ،مدیریت بدن

Identity ،Body Management ،life style ،Self ،Consumption ،Bukan

کلید واژه های ماشینی : دانشگاه آزاد اسلامی بوکان ، میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد ، مدیریت بدن ، میزان مدیریت بدن دانشجویان دختر ، سبک زندگی ، دختر دانشگاه آزاد اسلامی ، مدیریت بدن دانشجویان دختر دانشگاه ، بدن دانشجویان دختر دانشگاه آزاد ، سبک زندگی و مدیریت بدن ، مدیریت بدن در میان دانشجویان

درسده‌ی گذشته و به ویژه طی نیم قرن اخیر فرایند مدیریت بدن و انتخاب سبک زندگی دچار تحول اساسی شده است که در عصر حاضر کنترل منظم بدن از جمله ابزارهای اساسی است که انسان متناسب با موقعیت‌های گوناگون با انتخاب نوع مصرف و به کارگیری زبان بدن روایتی معین از هویت شخصی خود بروز می‌دهد که از ورای همین روایت «خود» در معرض تماشا و ارزیابی قرار می‌گیرد. این پژوهش رابطه بین ابعاد سبک زندگی و مدیریت بدن را بررسی می‌نماید. در بخش نظری، با استفاده از آرای اندیشمندان مختلف در حوزه‌های مدیریت بدن و سبک زندگی چارچوبی مفهومی تنظیم شده است. برای بررسی مدیریت بدن، مؤلفه‌های اساسی آن (آرایش، بهداشت، کنترل وزن، دستکاری پزشکی) و برای بررسی سبک زندگی مؤلفه‌های اساسی آن (فعالیت‌های فراغت، مصرف فرهنگی، هنجارهای مصرف و اعتقادات دینی) را انتخاب و بررسی شده و بر این اساس نه فرضیه به آزمون گذاشته شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی است و داده‌ها با استفاده از روش کمی (پیمایش) از طریق پرسشنامه گردآوری شده‌اند و به این منظور از بین 351 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بوکان با استفاده از فرمول کوکران 184 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. اعتبار محتوایی پرسشنامه، صوری است و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 82 درصد به دست آمده است. به منظور تشخیص همبستگی بین متغیرها از تحلیل‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته‌های به دست آمده به شرح ذیل می‌باشند: با توجه به این‌که آزمون معنی‌داری متغیرها کمتر از 05/0 بوده (05/sig)، می‌توان نتیجه گرفت فرضیات مربوط به آن‌ها تأیید شده و بین این متغیرها با مدیریت بدن ارتباط معنی‌داری وجود دارد. و متغیر اعتقادات دینی با قدرت تبیین (22- درصد) که دارای رابطه منفی با مدیریت بدن می‌باشد به ترتیب متغیرهای فعالیت‌های فراغتی (47 درصد) و هنجارهای مصرف (44 درصد) و مصرف فرهنگی (23 درصد) و میزان درآمد (21 درصد) از واریانس مدیریت بدن را تبیین می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق فرضیه اول: بین ابعاد سبک زندگی با میزان مدیریت بدن دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بوکان تفاوت وجود دارد. جدول شماره (3): خلاصه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای فعالیت‌های فراغت و مدیریت بدن متغیر اول متغیر دوم ضریب همبستگی سطح معنی‌داری نتیجه آزمون فعالیت‌های فراغتی مدیریت بدن 467/0 000/0 معنی‌دار فرضیه سوم: بین میزان مصرف فرهنگی با میزان مدیریت بدن دانشجویان دختر دانشگاه آزاد بوکان رابطه وجود دارد. جدول شماره (4): خلاصه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مصرف فرهنگی و مدیریت بدن متغیر اول متغیر دوم ضریب همبستگی سطح معنی‌داری نتیجه آزمون مصرف فرهنگی مدیریت بدن 228/0 002/0 معنی‌دار فرضیه چهارم: بین میزان هنجارهای مصرف با میزان مدیریت بدن دانشجویان دختر دانشگاه آزاد بوکان رابطه وجود دارد. جدول شماره (5): خلاصه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای هنجارهای مصرفی و مدیریت بدن متغیر اول متغیر دوم ضریب همبستگی سطح معنی‌داری نتیجه آزمون هنجارهای مصرفی مدیریت بدن 429/0 000/0 معنی‌دار فرضیه پنجم: بین میزان اعتقادات دینی با میزان مدیریت بدن دانشجویان دختر دانشگاه آزاد بوکان رابطه وجود دارد. جدول شماره (11): متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون برای تبیین واریانس مدیریت بدن دانشجویان دختر Sig (T) T Beta Sig (F) مقدار F ضریب تعیین ضریب همبستگی متغیر 002/0 174/3 228/0 002/0 074/10 05/0 23/0 مصرف فرهنگی 000/0 166/7 467/0 000/0 353/51 218/0 467/0 فعالیت های فراغتی 000/0 631/6 439/0 000/0 967/43 193/0 44/0 هنجارهای مصرفی 004/0 913/2- 210/0- 004/0 486/8 044/0 210/0 اعتقادات دینی 003/0 969/2 214/0 003/0 815/8 064/0 214/0 درآمد با توجه به این که آزمون معنی‌داری متغیرهای مصرف فرهنگی و فعالیت‌های فراغتی و هنجارهای مصرفی و اعتقادات دینی و میزان درآمد کمتر از 05/0 بوده (05/Sig) می‌توان نتیجه گرفت که فرضیات مربوط به آن‌ها تأیید شده و بین این متغیرها با مدیریت بدن ارتباط معنی‌داری وجود دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.