Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد حمایت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه هایپراستار)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 39 تا 56)

کلیدواژه ها :

وفاداری مشتری ،هایپراستار ،تصویر فروشگاه ،قصد حمایت

کلید واژه های ماشینی : فروشگاه ، قصد حمایت و وفاداری مشتری ، تصویر فروشگاه بر قصد حمایت ، تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد ، قصد حمایت مشتریان فروشگاه هایپراستار ، تصویر فروشگاه ، وفاداری مشتری ، وفاداری مشتری در فروشگاه هایپراستار ، فروشگاه هایپراستار ، فروشـگاه

با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز و با عنایت به اینکه بر اساس مطالعات به‌عمل‌آمده، هزینۀ جذب مشتری جدید، به‌مراتب بیش از هزینۀ لازم برای حفظ وفاداری مشتری است، بررسی روش­های کسب و حفظ وفاداری مشتری در کسب‌وکارهای گوناگون، از اولویت خاصی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه، از یک سو تبیین تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد حمایت و وفاداری مشتری در فروشگاه هایپراستار و از سوی دیگر، تبیین روابط علی بین متغیرهای تشکیل­دهندۀ تصویر فروشگاه و وفاداری است. برای دست‌یابی به این هدف، مدل تلخیص‌شده از بررسی ادبیات موضوع با استفاده از داده­های جمع­آوری‌شده از طریق پرسش‌نامه و به‌کمک مدل معادلات ساختاری و نرم­افزار اس.­پی.­اس.­اس. مورد آزمون قرار گرفته است. اجزای تصویر فروشگاه در این پژوهش عبارتند از: کالا، خدمات داخل فروشگاه، فضای فروشگاه و شهرت. نتایج، تأثیر مثبت کالا و شهرت را بر قصد حمایت و درنهایت بر وفاداری مشتری نشان داد، اما بین خدمات داخل فروشگاه و فضای فروشگاه با قصد حمایت ارتباط مثبتی یافت نشد.

خلاصه ماشینی:

"تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد حمایت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه : فروشگاه هایپراستار) معصومه حسین زاده شهری ١، مریم خسروی با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امـروز و بـا عنایـت بـه اینکـه بـر اسـاس مطالعات به عمل آمده ، هزینة جذب مشتری جدید، بـه مراتـب بـیش از هزینـة لازم بـرای حفـظ وفاداری مشتری است ، بررسی روش های کسب و حفـظ وفـاداری مشـتری در کسـب وکارهـای گوناگون ، از اولویت خاصی برخوردار است . طی بررسی های انجام شده در تارنمای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ، تنها پژوهش انجام گرفته در ایـن زمینـه ، پژوهش هادی سبزی در سال ١٣٨٩ با عنوان «بررسی رابطه بین تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه و وفـاداری بـه فروشـگاه (مطالعه موردی فروشگاه شهروند)» است که در آن متغیر «قصد حمایت » مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به مطالعات زیادی که درمورد موضوع وفاداری انجـام شـده اسـت و ایـن مطالعـات ، عوامل گوناگونی را متغیر مستقل در نظر گرفته اند و همچنین ، همان طور که می دانیم «وفاداری » از مهم ترین موضوعات مطرح در بحث ادبیات بازاریابی و مـدیریت سـازمان هاسـت ، بنـابراین در پژوهش پیش رو نیز تلاش شده است به این موضوع پرداخته شود و از بـین متغیرهـای مسـتقل اثرگذار بر آن ، «تصویر فروشگاه » انتخاب شده است ؛ زیرا تصویری کـه مشـتری از فروشـگاه در ذهن خود دارد و مقایسه ای که بین آن با سایر فروشگاه ها انجام می دهد، در وفاداری مشتری بـه فروشگاه تأثیر به سزایی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.