Skip to main content
فهرست مقالات

محتوای آموزشی و آماده سازی کودکان کم توان ذهنی آموزشی پذیر در زمینه مهارتهای زندگی مستقل از دیدگاه ملمان و والدین

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 271 تا 294)

کلیدواژه ها :

مهارتهای زندگی مستقل ،محتوای آموزشی ،کم‌توان ذهنی

کلید واژه های ماشینی : کودکان کم‌توان ذهنی ، کودکان ، زندگی مستقل ، معلمان ، مهارتهای زندگی مستقل ، آماده‌سازی کودکان کم‌توان ذهنی ، محتوای آموزشی ، والدین ، آموزش مهارتهای زندگی مستقل ، پرسشنامه

مناطق جغرافیایی نامبرده بودند.والدین هم از بین افرادی انتخاب شدند که بنا به نظر معلمان و مشاورین مدارس از تحصیلات لازم برای پاسخگویی به پرسشنامه برخوردار بودند.پس از جمع‌آوری و استخراج اطلاعات تعداد 172 پرسشنامه کامل بودند و بقیهء پرسشنامه‌ها بعلت عدم‌ تکمیل و ناقص بودن از جریان تحلیل خارج شدند.نتایج تحلیلها نشان داد که هم والدین و هم‌ معلمان بر این باورند که محتوای آموزشی موجود با توجه به دیدگاه یوشینوری تأثیر مثبت و بالایی(بیش از 70%)را بر مهارتهای زندگی مستقل کودکان کم‌توان ذهنی داشته است.براساس‌ نتایج این پژوهش توصیه‌های زیر مطرح شده‌اند:تحلیل محتوای آموزشی براساس دیدگاه مطرح‌ شده،بازنگری در محتوای آموزشی براساس تحلیل محتوا،کاربردی کردن محتوای آموزشی بر اساس دیدگاه مطرح شده،آموزش مهارتهای زندگی مستقل بعنوان برنامه‌های اصلی به کودکان‌ کم‌توان ذهنی و آموزش معلمان در این زمینه.ست.براساس دیدگاه مذکور پرسشنامه‌ای تدوین شد که کاملا نمایانگر حیطه‌های مورد نظر در این دیدگاه بود.روایی صوری ابزار ساخته شده به تایید تعدادی از متخصصین رسید و اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 0/92 بدست آمد.جامعه آماری‌ این تحقیق کلیه معلمان و والدین مدارس ابتدایی کم‌توان ذهنی آموزش و پرورش شهر تهران‌ انتخاب شدند.با استفاده از پرسشنامهء مذکور نظرات 200 نفر از اولیاء و معلمان کودکان کم‌ توان ذهنی که پنج مدرسه که هر یک در مناطق جغرافیای شرق و شمال شرق،مرکز و غرب‌ تهران قرار داشند مورد بررسی قرار گرفت.این افراد شامل کلیهء معلمان مدارس انتخاب شده در

خلاصه ماشینی:

"محتوای آموزشی‌"زندگی مستقل‌"آموزش پنج حیطه ذیل را در بر می‌گیرد: 1-حفظ بهداشت مناسب‌91 2-آرامش بخشی‌02 3-درک دنیای پیرامون‌12 4-تحرک و جنبش‌22 5-برقراری ارتباط32 حفظ بهداشت مناسب شامل بخشهای ذیل است: الف)زندگی هماهنگ و موزون،شکل دهی عادات خوب و متداول کردن آنها ب)درک بیماری و نظم بخشیدن به زندگی ج)درک نارسایی یا ناتوانی و مراقبت از آن د)حفظ و تقویت بهداشت مناسب آرامش بخشی نیز شامل موارد زیر است: الف)آرامش بخشی عاطفی ب)پی‌ریزی روابط انسانی ج)سازگاری خود فرد برای تغییر موقعیت د)افزایش انگیزش خود به منظور بهبود و چیزگی بر مشکلات مربوط به ناتوانیها درک دنیایی پیرامون هم شامل این موارد است: الف)استفاده متناسب از عملکرد حواس ب)استفاده از ابزار و وسایل کمکی باری نارسایی حواس ج)درک دنیای پیرامون با استفاده از کل حواس د)تشکیل مفاهیمی که منجر به شناخت و رفتار مناسب می‌شوند. در پژوهش حاضر هدف بر آن بوده اتس تا با نظرسنجی از معلمانی که به آموزش این دسته از دانش‌آموزان اشتغال دارند و با محتوای‌ آموزشی آنها آشنایی کامل دارند و نیز والدین آنها که شاهد عملکرد دانش‌آموزان در محیط زندگی هستند،آماده‌سازی کودکان کم‌توان ذهنی را در زمینهء مهارتهای زندگی مستقل با توجه به محتوای آموزشی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به دیدگاه نظری مطرح شده در این تحقیق،پژوهش حاضر بدنبال این بوده است‌ که ضمن توجه‌دادن برنامه‌ریزان آموزش و پرورش ویژه به مباحث مهارتهای زندگی مستقل، الگویی را معرفی نموده و نگاهی اجمالی به وضعیت آموزش این مهارتها در برنامهء درسی‌ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی کشورمان داشته باشد و در کنار آن فکر بازنگری در محتوای‌ آموزشی با توجه به مطالعات تحلیل محتوایی،کاربردی کردن محتوای آموزشی،آموزش‌ مهارتهای مستقل زندگی بعنوان برنامه‌های اصلی آموزش معلمان در این زمینه را تقویت‌ نماید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.