Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط جو سازمانی و عزت نفس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران

نویسنده:

(9 صفحه - از 113 تا 121)

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط جو سازمانی و عزت نفس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارشناسان مرد و زن شاغل در اداره ورزش و جوانان استان تهران می باشند، که با توجه به تعداد جامعه (190 نفر) و براساس جدول حجم نمونه مورگان، 123 نفر به عنوان نمونه بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ی اطلاعات فردی، پرسشنامه‌ی استاندارد جو سازمانی سوسمان و دیپ  (1989) و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(1967) می باشد. روایی محتوایی و صوریی پرسشنامه مورد تایید متخصصین قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها در این پژوهش در بخش کوچکی از جامعه (15 نفر) به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0 و 79/0 محاسبه گردیدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و همچنین آزمون های کولموگروف- اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آزمون تی مستقل استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین جو سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران و عزت نفس  آنان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و خروجی های آزمون رگرسیون در این پژوهش رابطه خطی بین متغیرها را تایید نمود. همچنین در این پژوهش مشخص گردید بین تمامی مولفه های پنج گانه جو سازمانی شامل؛ هدف، نقش، رویه، ارتباط و پاداش با عزت نفس همبستگی مستقیم و معناداری، وجود دارد. در نهایت تفاوت معنی داری بین میزان عزت نفس و جو سازمانی زنان و مردان بدست نیامد.

کلیدواژه ها:

جو سازمانی ،عزت نفس ،کارکنان ،ورزش ،استان تهران


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.