Skip to main content
فهرست مقالات

آسیب شناسی ادبیات تطبیقی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 32 تا 55)

ادبیات تطبیقی رشته ای نوپا در مطالعات ادبی است و در طول دو قرن عمر کوتاه خود فراز و نشی بها و بحرا نهای فراوانی را یکی پس از دیگری پشت سر نهاده است. یافتن تعریفی واحد و منسجم که مورد قبول همگان باشد کاری است دشوار تا سرحد ناممکن. صاح بنظران این رشته همواره بر سر نام و ماهیت این رشته با هم بحث داشت هاند. ریشة این اختلا فنظرها را باید در چارچو بهای نظری ادبیات تطبیقی جس توجو کرد که تعری فهایی متفاوت، و گاه متناقض، براساس آنها شکل گرفته است. درک شتا بزدة این نظریه ها و تعریف ها، بدون تامل و تفکر در اصول بنیادین آنها، رشتة ادبیات تطبیقی را سخت آسی بپذیر کرده است. ادبیات تطبیقی را گاه مقایسه، گاه بررسی مشابه تهای ظاهری دو اثر ادبی در دو زبان مختلف، و گاه، بدون در نظر گرفتن هیچ معیاری، بینارشت های پنداشت هاند. این وضعیت، همراه با شتا بزدگی در را هاندازی گرایش ادبیات تطبیقی، این شاخه از دانش بشری را در ایران با آسی بها و بحران جدی روب هرو ساخته است. این مقاله م یکوشد تا، ضمن تشریح زیا نبارترین آسی بها، لزوم برنام هریزی جامع در این حوزه، از جمله تربیت نیروی انسانی متخصص و تدوین متون درسی و فراهم آوردن منابع تحقیق را یادآوری کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.