Skip to main content
فهرست مقالات

تأملی بر ادبیات تطبیقی در قرن بیست و یکم

نویسنده:

مترجم:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 50 تا 61)

مقالة حاضر دورنمایی از جهت گیری و موقعیت ادبیات و ادبیات تطبیقی را در سدة بیست ویکم به دست م یدهد. درآمدی است به یکی از رویکردهای اخیر نقد ادبی، یعنی مطالعات استعماری و پسااستعماری. افزون بر این، مطالعات نیم کرة جنوبی و پسااستعماری و مطالعات ترجمه را به عنوان دو رویکرد اصلی در ادبیات تطبیقی نوین معرفی م یکند. در عین حال، به بررسی شباهت ها و تفاو تهای نظرات خود و اسپیواک نیز می پردازد. هر دو پژوهشگر در مورد تحول شگرف مفهوم ادبیات تطبیقی و لزوم گسترش حیطة مطالعات در این حوزه به فراتر از بنیاد اروپامحور سنتّی آن اتفاق نظر دارند. اما باسنت در موضوع پژوهش و تاکید آن با اسپیواک موافق نیست. او معتقد است که پژوهشگران اروپایی نباید قانون ادبی خود را یکسره به فراموشی بسپارند. همچنین، علاوه بر مسائل سیاسی، بر جنبه های زیبا شناختی پژوهش های ادبی نیز اصرار می ورزد. نویسنده موضوع اصلی پژوهش های تطبیقی را مطالعه دربارة تاریخ ادبیات یعنی مطالعة تاریخی دربارة پیشینة دریافت و پذیرش متن در طول زمان می داند، و بر پرهیز از تجویزگرایی در ادبیات تطبیقی تاکید می کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.