Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه هموارسازی سود با ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 53 تا 78)

کلیدواژه ها :

حاکمیت شرکتی ،هموارسازی سود ،نقدشوندگی سهام ،سهامدار نهادی

کلید واژه های ماشینی : بورس اوراق بهادار تهران ، بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی رابطه هموارسازی سود ، بررسی رابطه هموارسازی سود ، حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام ، حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام ، هموارسازی سود ، هموارسازی سود ، اطلاعات ، هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام

پژوهش حاضر به منظور فراهم کردن شواهدی درباره تاثیر ابزارهای حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود و نیز تاثیر هموارسازی سود بر نقدشوندگی سهام انجام شده است. از این رو، نمونه ای مشتمل بر115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره هشت ساله (1381-1388) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های tو F انجام شد. معیارهای مورد استفاده برای سازوکار حاکمیت شرکتی عبارت است از: درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سهامداران نهادی. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان درصد سهامداران نهادی به عنوان یکی از سازوکار های حاکمیت شرکتی با هموارسازی سود است. ولی میان درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره با هموارسازی سود، رابطه معناداری مشاهده نگردید. معیار مورد استفاده برای نقدشوندگی سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم، بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام است.

خلاصه ماشینی:

"Young and et al Burgstahler and et al Rajgopal and et al Diamond Easley and Ohara Hughes and et al با توجه به مطالب مذکور، پ‍ژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا ابزارهای حاکمیت شرکتی، می‌تواند موجب کاهش هموارسازی سود گردد و از این طریق، نقدشوندگی سهام افزایش یابد؟ مبانی نظری پژوهش از آنجایی که هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه هموارسازی سود با ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام است، پس از بیان شرح مختصری درباره هر یک از مفاهیم مذکور، روابط موجود بین عوامل فوق تشریح می‌شود: هموارسازی سود، فرایند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، کمی تغییر یابد، مادامی که درآمد گزارش شده را در بلندمدت افزایش ندهد (فاندنبرگ و تیلور، 1995). آزمون فرضیه اول فرضیه اول به شرح زیر تدوین شده است: "بین هموارسازی سود با ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی‌دار وجود دارد " برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه اول، از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است: (رجوع شود به تصویر صفحه) قبل از برازش الگو بر روی داده‌ها، پیش‌فرض‌های الگو بررسی می‌گردد: 1- با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که برابر با 2. آزمون فرضیه دوم فرضیه دوم به شرح زیر تدوین شده است: "بین هموارسازی سود با نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌دار وجود دارد" برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه دوم، از الگوی رگرسیون چند متغیره (2) استفاده شده است: (رجوع شود به تصویر صفحه) 1- با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که برابر با 1."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.