Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل نگرش های شغلی کارکنان سازمان های دولتی؛ تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 1 تا 19)

بی تردید سرمایه داری دانش سازمانی ، رمز ماندگاری در دنیا ی بسیار رق ابتی است . ماخذ تولید دانش تالارهای گفتمان سازمانی است که در خود گفتمان های متعدد و در عین حال متفاوت جای داده است . اگر بر افواه سازمانی مهر سکوت زده شود اذهان کارکنان که موتور مولد دانش سازمانی هستند فسیل خواهند شد. وقتی کارکنا ن، به عنوان سرمایه استراتژیک سازمان ، سکوت می کنند مدیریت باید خطر بزرگ مدیریتی خود را حس کند . این تحقیق از نوع توصیفی است که یازده فرضیه اصلی داشت که برای بررسی این فرضیات از پرسشنامه استانداردی که شامل 28 سوال بود، استفاده گردید . در این پژوهش با تبیین مفهوم سکوت سازمانی و رفتار سکو ت، روابط تجربی آزمون شده بین فضای سکوت و رفتار سکوت در تعامل با نگرش شغلی کارکنان در بخش دولتی مورد بحث قرار گرفت . تحلیل و بررسی بر روی داده های به دست و توسط SPSS آمده از 280 نفر از کارکنان سازمان های دولتی انجام گرفت . این داده ها توسط نرم افزار آزمون ها ی همبستگی و آزمون تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد بین ابعا د جو سکوت (نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت و فرصت های ارتباطاتی ) و نگرش های شغلی کارکنان با رفتار سکوت کارکنان ، رابطه معنی داری وجود دارد ؛ به طوری که بین نگرش مدیریت عالی و نگرش سرپرستان با رفتار سکوت کارکنان یک همبستگی مثبت نسبتا شدیدی وجود دارد و بین فرصت های ارتباطاتی و نگرش های شغلی کارکنان با رفتار سکوت کارکنان ، همبستگی منفی نسبتا شدیدی است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.