Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 20 تا 45)

به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا تنها ر اهی که پیش روی مدیران قرار دارد ، داشتن نیروی انسانی توا نمند و کارآمد که بنیاد ثروت و دارا یی های حیاتی سازمان به حساب می آیند، منافع بسیار زیادی برای کلیه موسسات و سازمان ها، خواهد د اشت. در مقاله حاضر، به بررسی رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان و سنجش میزان احساس توانمندی کارکنان و تعیین موقعیت دانشگاه از نظر یادگیری سازمانی پرداخته شده است . از این رو از دو پرسشنامه استاندارد یادگیری و توانمندسازی استفاده گردید. جامعه آماری در این تحقیق تعداد 271 نفر از کارکنان دانشگاه تربیت مدرس با تحصیلات لیسانس و بالاتر است . نمونه آماری تحقیق 74 نفر محاسبه ش د. با این حال تعداد 90 پرسشنامه توزیع گردید و تجزیه انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان15 SPSS و تحلیل داده ها بر اساس تعداد 89 نفر با استفاده از نرم افزار داد رابطه معنی دار میان یادگیری بر توانمندسازی و تاثیر بسیار قوی یادگیری بر توانمندسازی است و نیز مشخص گردید که در دانشگاه ، پنج بعد توانمندی که عبارتند از : احساس شایستگی، استقلال، موثر بودن، معنی داری و اعتماد در کارکنان وجود دارد ، اما از هفت بعد یادگیری سازمانی، سه بعد : کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش و رهبری مشارکتی از حد متوسط کمتر و چهار بعد : چشم اندار مشترک، فرهنگ یادگیری، تفکر سیستمی و توسعه شایستگی کارکنان، از حد متوسط بالاتر است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.