Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ی جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت گاز استان کردستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 109 تا 127)

جامعه پذیری سازمانی نقش حیاتی در مراحل اولیة استخدام نقش مهمی دارد . تحقیقات نشان داده جامعه پذیری، اثرات منفی انتظارات برآورد نشده کارکنان بر اثربخشی کلی سازمانی را کاهش می دهد؛ از جمله تعهد کارکنان، مشکل اساسی بسیاری از شرکت ها ست . هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطة جامعه پذیری سازما نی و تعهد سازما نی در شرکت گاز استان کردستان بوده است . حجم نمونه آماری ، 190 آزمودنی بود که به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند . برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد برگرفته از مدل جامعه پذیری جونز و تعهد سازما نی آلن و می یر استفاده شد. بر ای روای ی هر دو پرسشنامه از نظر چند تن از صاحب نظران مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بهره گرفته شد و برای سنجش میزان پایایی نیز از روش آلف ای کرونباخ استفاده شد ، که آلفای کرونباخ برای پرسشنامه جامعه پذیری 0/85 و تعهد سازمانی 0/82 به دست آمد.نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو روش ثابت و تایید جامعه پذیری سازمانی، پیش بینی کننده های قوی تری برای تعهد سازمانی هستند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.