Skip to main content
فهرست مقالات

راهنمای برنامه ی درسی آشنایی با مفردات قرآن؛ رشته ی علوم و معارف اسلامی - دوره ی متوسطه

(6 صفحه - از 26 تا 31)

کلیدواژه ها :

مفردات قرآن ،دورة متوسطه ،رشته علوم و معارف اسلامی ،راهنمای برنامة درسی

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، رشتة علوم و معارف اسلامی ، ارزشیابی ، آموزش قرآن ، دانش‌آموزان رشتة علوم و معارف ، دانش‌آموزان ، آشنایی ، تدریس ، رشتة معارف و علوم اسلامی ، راهنمای برنامه‌ی درسی آشنایی

قرآن پیام روشن الهی است که همة انسانها را به راستی و رستگاری دعوت میکند. از صدر اسلام تاکنون، آموزش این پیام جاودانة الهی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت در میان مسلمانان بوده است.مهمترین رویکرد برنامة آموزش قرآن، بهویژه برای دانشآموزان رشتة علوم و معارف اسلامی که اهداف و سایر بخشهای این آموزش را تحت تاثیر خود قرار میدهد، جامعیت آن است؛ یعنی آموزش قرآن باید به نحوی باشد که از یکسو همة حیطههای یادگیری را شامل شود و بهویژه بر حیطة عاطفی ـ که متکفل ایجاد و تقویت انس و علاقة دانشآموزان به قرآن و یادگیری آن است ـ تاکید ورزد و از سوی دیگر تمامی موضوعات ضروری آموزش قرآن مانند روخوانی، روانخوانی، صحت قرائت، توانایی درک معنای عبارات و آیات سادة قرآن، آشنایی با معارف انسانساز آن و تدبر در آیات الهی را در حد امکان شامل میشود.دانشآموزان پیش از ورود به این رشتة تحصیلی، در دورههای ابتدایی و راهنمایی، همچون سایر دانشآموزان، به اهداف مقدماتی آموزش قرآن یعنی توانایی خواندن قرآن کریم و درک معنای عبارات و آیات سادة قرآن دست مییابند و از آنجا که در دورة متوسطه در رشتة علوم و معارف اسلامی تحصیل میکنند، باید با اهداف میانی آموزش قرآن، یعنی آشنایی بیشتر با قرآن کریم و معارف انسانساز آن، چگونگی تدبر در آیات الهی و شیوههای تفسیر این کتاب آسمانی نیز آشنا شوند.برای رسیدن به این هدف، دفتر برنامهریزی و تالیف کتب درسی، در رشتة معارف و علوم اسلامی، پس از تصویب سه عنوان درسی «تفسیر و علوم قرآنی»، «آشنایی با مفردات قرآنی» و «قرائت و تجوید قرآن»، براساس ابلاغ شورای عالی آموزشوپرورش، به تدوین و تالیف متون آموزشی این دروس اقدام کرد.در این راستا، ابتدا راهنمای برنامة درسی ـ که طرح و نقشة تفصیلی هر درس به همراه مراحل آن است ـ طی جلسات مشترک استادان مدرسة عالی شهید مطهری و شورای گروه قرآن دفتر برنامهریزی و تالیف کتب درسی تهیه شد.بخش اول این مقاله را در شماره پیش ملاحظه کرده اید و اینک بخش دوم آن پیش روی شماست

خلاصه ماشینی:

"مهمترین رویکرد برنامة آموزش قرآن، بهویژه برای دانشآموزان رشتة علوم و معارف اسلامی که اهداف و سایر بخشهای این آموزش را تحت تأثیر خود قرار میدهد، جامعیت آن است؛ یعنی آموزش قرآن باید به نحوی باشد که از یکسو همة حیطههای یادگیری را شامل شود و بهویژه بر حیطة عاطفی ـ که متکفل ایجاد و تقویت انس و علاقة دانشآموزان به قرآن و یادگیری آن است ـ تأکید ورزد و از سوی دیگر تمامی موضوعات ضروری آموزش قرآن مانند روخوانی، روانخوانی، صحت قرائت، توانایی درک معنای عبارات و آیات سادة قرآن، آشنایی با معارف انسانساز آن و تدبر در آیات الهی را در حد امکان شامل میشود. دانشآموزان پیش از ورود به این رشتة تحصیلی، در دورههای ابتدایی و راهنمایی، همچون سایر دانشآموزان، به اهداف مقدماتی آموزش قرآن یعنی توانایی خواندن قرآن کریم و درک معنای عبارات و آیات سادة قرآن دست مییابند و از آنجا که در دورة متوسطه در رشتة علوم و معارف اسلامی تحصیل میکنند، باید با اهداف میانی آموزش قرآن، یعنی آشنایی بیشتر با قرآن کریم و معارف انسانساز آن، چگونگی تدبر در آیات الهی و شیوههای تفسیر این کتاب آسمانی نیز آشنا شوند. دورههای ضمنخدمت ویژة رشتة علوم و معارف اسلامی ویژگیهایی عمومی و اختصاصی دارد که برخی از آنها عبارتاند از: الف) ویژگیهای عمومی • محتوای ارائه شده در دورههای ضمنخدمت باید با اهداف آموزشی کتابهای درسی منطبق باشد و از بیان آنچه مفید و ضروری بهنظر نمیرسد، پرهیز شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.