Skip to main content
فهرست مقالات

بوته ی نقد: نقد و بررسی کتاب های دینی و قرآن

(6 صفحه - از 32 تا 37)

کلیدواژه ها :

دبیران ،آموزش دینی ،دینی و قرآن ،آموزش قرائت

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، کتاب ، دانش‌آموزان ، تدریس ، معلم ، نقد و بررسی کتاب ، برنامة درسی ، دورة متوسطه ، کتابهای دینی و قرآن ، محتوا

کتاب درسی مهمترین منبع یادگیری دانشآموزان و محور همة فعالیتهای آموزشی آنان است. کتاب درسی مهمترین و شاید یگانه منبع درسی دانشآموزان و تدریس معلم است. محتوای کتاب درسی، رسالت تحقق هدفهای آموزشی پیشبینی شده را برعهده دارد و تمام ارزشیابیها براساس آن صورت میگیرند.در نظام آموزشی کشور ما درس دینی به لحاظ دارا بودن ابعاد متنوع و مرتبط با جنبههای گوناگون زندگی انسان، از مهمترین موضوعات درسی بهشمار میرود. هدف نهایی و غایی این درس تربیت انسان شایسته و وارستهای است که صلاحیت تقرب به درگاه الهی را داشته باشد. برای نیل به چنین هدف والایی مسلما تمهیدات و برنامهریزیهای بسیار ظریفی لازم است تا میان عناصر برنامة درسی، تناسب و هماهنگی لازم که از ویژگیهای برنامة درسی کارآمد است و بدون آن شرایط لازم برای ایجاد وحدت نظر در دانشآموزان حاصل نمیشود، پدید آید؛ مخصوصا تناسب محتوا با هدف. زیرا «محتوا وسیلهای برای دستیابی به هدف» است و ناهماهنگی آنها اعتبار برنامة درسی را کاهش میدهد.• از آنجا که درس دینی و قرآن، درس زندگی فردی و اجتماعی است و با رفتارها و کردارهای ما در این جامعه آمیخته شده است و نسل جوان هم آمادگی دریافت هرگونه رفتار و کردار را از عالم بیرون دارد، پس مطالب این کتاب که امروز سهم زیادی در تعلیموتربیت این نسل به عهده گرفته است، باید به گونهای باشد که جوانان بتوانند پاسخ سوال های و قرآنی و نیازهای خود را دریافت کنند.یادآور میشود که نقد انجام گرفته حاصل تلاش همکاران محترم در استانهای گوناگون کشور است که از سوی دبیرخانة کشوری راهبری دینی و قرآن تدوین یافته است

خلاصه ماشینی:

"اما در دورة متوسطه کتاب قرآن و کتاب دینی و قرآن یک کتاب شدهاند و این باعث شده است، در اغلب موارد ساعت قرآن بهدلیل حجم زیاد مطالب دینی فدای آن شود و روخوانی اکثر دانشآموزان ضعیف باشد. یکی از عمومیترین و مهمترین نقدهای وارد بر کتابها، مخصوصا دینی و قرآن دوم و سوم، حجم زیاد مطالب است که با سه ساعت در نظر گرفته شده در برنامة درسی مدرسه قابل تدریس واقعی نیست. مشخصترین عیب کتابهای دینی و قرآن این است که مطالب و مفاهیم اکثر دروس خلاصهوار، تکراری و مشابه از لحاظ موضوعی، سؤال و جوابی و کمحجم از نظر مطالب کاربردی با توجه به شرایط عقیدتی، اجتماعی و زندگی عصر امروزی و پرحجم از نظر انبوه سؤالات که فقط حفظ شده و بعد از امتحان از یادها میروند، بیان شدهاند. کتابهای دینی و قرآن مفاهیم قرآنی و دینی را بهصورت کلی و موضوعی یا بهعبارت دیگر، تحلیلی مورد بحث قرار ندادهاند تا دانشآموز اولا با یک موضوع بهصورت کلی و اجمالی آشنا شود، ثانیا بعد از اتمام درس بتواند با توجه به شرایط فعلی امروزی، مطالب را تجزیهوتحلیل و به نوعی در زندگی خود از آنها استفاده کند. مطرح کردن بحث «ازدواج» بهعنوان یک موضوع درسی بدون تشریح کامل و ذکر اهمیت خانواده از نظر اسلام، چندان کمکی به تشویق جوان برای عمل به این امر الهی با توجه به مسائل امروزی نخواهد داشت؛ این موضوع هم بهصورت گذرا مثل سایر موضوعات بررسی شده است بدون اینکه راهکارهایی عملی در این راستا آموخته و بیان شوند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.