Skip to main content
فهرست مقالات

لازمه ی تربیت عبد صالح؛ تغییر در رویکرد آموزش دانش آموزان

نویسنده:

(5 صفحه - از 54 تا 58)

کلیدواژه ها :

تربیت دینی ،حیات طیبه ،تربیتی ،اثربخشی آموزشی ،عبد صالح ،رویکرد تماتیک

کلید واژه های ماشینی : عبد صالح ، تربیت ، دانش‌آموزان ، تربیت عبد صالح ، معلم ، تربیت دینی ، ارتباطات بیرونی محور یادگیری نماز ، پرورش عبد صالح ، رویکرد آموزش دانش‌آموزان ، تربیت و پرورش عبد

یکی از راههای افزایش اثربخشی فعالیتهای یاددهی-یادگیری دستگاه آموزشوپرورش، بهویژه در بخش تعلیم و تربیت دینی و تربیت و پرورش عبد صالح، تدوین فرایند آموزشی و پرورشی قصدشده با رویکرد تماتیک (موضوع محور) است.«تم» یک موضوع دینی جذاب، قابل عمقبخشی با ارتباطات بیرونی متعدد و تاییدکنندة یکدیگر است که دانشآموزان کلاس آن را تعیین میکنند و خود به یادگیری ابعاد مختلف آن میپردازند. در این رویکرد، دستگاه آموزشوپرورش و خانواده وظیفة فراهم کردن امکانات یادگیری، و معلم و آموزشگاه مسئولیت فراهمآوردن فرصتها و موقعیتهای متعدد، متنوع و متناسب یادگیری را دارند. معلم نیز همراه دانشآموزان به یادگیری فعال میپردازد. آنگاه ، این مجموعه با کسب شایستگی یادگیری و رسیدن به ابعادی از عبد صالح و حیات طیبه، آنگونه که در نظام تعلیموتربیت اسلامی تعریف شده است، کتاب آموزش دینی و قرآن را با صحت و سلامت مینویسند و تدوین میکنند

خلاصه ماشینی:

"زهره افشاری، دانشگاه فرهنگیان،پردیس دخترانة رسالت، زاهدان بهروز صاحبزاده، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مطهری زاهدان اشاره یکی از راههای افزایش اثربخشی فعالیتهای یاددهی-یادگیری دستگاه آموزشوپرورش، بهویژه در بخش تعلیم و تربیت دینی و تربیت و پرورش عبد صالح، تدوین فرایند آموزشی و پرورشی قصدشده با رویکرد تماتیک (موضوع محور) است. رویکرد تماتیک، اثربخشی آموزشی-تربیتی، عبد صالح، حیات طیبه، تربیت دینی دستگاه تعلیموتربیت و بهویژه بخش تربیت دینی مخاطبان، با تعریف رویکردهای دیگرگونه و تدوین فرایندهای متعالی، با فراهمآوردن فرصتهایی برای چشیدن لذت یادگیری توسط مخاطبان خود، با بهبود عملکرد یاددهی-یادگیری دانشآموزان و پرورشیابندگان در این فرایند، و با افزایش بهرهوری درونی و بازدهی بیرونی خود، به ارتقای جایگاه و منزلت مدنی خویش بیندیشد. این رویکرد به آموزشوپرورش کمک میکند، در انجام رسالت رفیع و مأموریت خطیر و وظیفة عظیم انسان سازی خود، با هدف ایجاد فرصتها و موقعیتهای متعدد، متنوع، متناسب و مؤثر بهمنظور انجام فعالیتهای یادگیری آموزشی و پرورشی برای مخاطبان خود، در تربیت و پرورش عبد صالح و دستیابی انسان پرورشیافتة نظام تعلیموتربیت اسلامی به حیات طیبه، آنگونه که در آیات متعدد الهی در کلامالله مجید، احادیث نبوی(ص) و سیرة علوی(ع) و بهتبع آن در سند ملی برنامة درسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید شده است، موفق شود. این ارتباط بیرونی متعدد حداقل دو فایدة متفاوت میتواند داشته باشد: اول آنکه هر چه بیشتر ارتباطات بیرونی محور یادگیری باشد، یعنی محور یادگیری با موضوعات متعدد و متنوع در ارتباط باشد و بتوان آن را از ابعاد مختلف و متنوع مورد مطالعه، بررسی و یادگیری واگرا قرار داد، از آن جهت که شرکتکنندگان در فعالیتهای یادگیری، متنوع، متعدد و متکثر هستند، فرصتهای متعددی برای دانشآموزان دارای نیازها، تواناییها، امکانات و خواستههای گوناگون و متنوع یادگیری فراهم میآید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.