Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه نگرش افراد مطلقه و متأهل پیرامون نقش ماهواره در انسجام خانواده

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (22 صفحه - از 123 تا 144)

چکیده:

با توجه به نقش رسانه‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی، پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه نگرش افراد متأهل و مطلقه به نقش برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در انسجام خانواده در شهر یزد پرداخته است. در تحقیق حاضر از روش پیمایش استفاده شده است. این پژوهش به لحاظ معیار زمان، مقطعی، به لحاظ ماهیت، کاربردی و به لحاظ معیار وسعت، پهنانگر است. جامعه آماری این تحقیق، افراد مطلقه و متأهل شهر یزد می‌باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای افراد مطلقه 211 نفر و برای افراد متأهل، 323 نفر تعیین گردید. افراد مطلقه به شیوه نمونه‌گیری تصادفی از لیست موجود در مرکز بهزیستی و افراد متاهل نیز بصورت خوشه‌ای از مناطق مختلف سطح شهر یزد انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بوده است که اعتبار آن به صورت محتوایی و سازه‌ای و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است. در مجموع نزدیک به دو سوم پاسخگویان، بیشترین شبکه مورد تماشای خود را کانال‌‌های فارسی‌زبان با موضوعات خانوادگی اعلام نموده‌اند. همچنین میانگین میزان تأثیر منفی، شبکه‌های ماهواره‌ای بر انسجام خانواده از نظر نمونه آماری این تحقیق بیشتر از متوسط است ضمن اینکه افراد مطلقه و افرادی که ماهواره استفاده نمی‌کردند نگرش منفی‌تری نسبت به تأثیر ماهواره بر انسجام خانواده داشتند. هرچه پاسخگو بیشتر از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان استفاده می‌کرد میزان تأثیر منفی ماهواره بر روابط زناشویی، روابط والدین و فرزندان، مناسبات خانوادگی و انسجام خانواده را کمتر ارزیابی می‌کرد.

خلاصه ماشینی:

"الف- بررسی اعتبار گویه‌های سازه نگرش به تأثیر منفی ماهواره بر مناسبات خانوادگی: در این پژوهش برای سنجش سازه نگرش به تأثیر منفی ماهواره بر مناسبات خانوادگی در قالب 7 گویه از پاسخگویان پرسیده شد که ماهواره بر هر کدام از موارد زیر چه نوع تأثیری داشته است (خیلی مثبت، مثبت، بدون تأثیر، منفی، خیلی منفی): 1- بر روی تحقیر همسر در نزد فامیل 2- بر روی صداقت با همسر 3- بر روی درددل با همسر 4- بر روی همفکری در مسائل مختلف با همسر 5- بر روی کمک به همسر در کارهای منزل 6- بر روی خوش‌اخلاقی در منزل 7- بر روی اعتقادات مذهبی زن و شوهر نمودار شماره1: خروجی لیزرل برای تحلیل عاملی تائیدی سازه نگرش به تأثیر منفی ماهواره بر مناسبات خانوادگی بر طبق یافته‌های‌نمودارفوق می‌توان‌گفت گویه درددل باهمسر، بیشترین وگویه تحقیرهمسر در نزد فامیل کمترین میزان رابطه را با سازه نگرش به تأثیر منفی ماهواره بر مناسبات خانوادگی دارند. بیش از 73 درصد مردان گروه مطلقه و نزدیک به 70 درصد زنان از این گروه کانال‌‌های فارسی‌زبان با موضوعات خانوادگی (مثل فارسی‌وان، من و تو،PMC ، جم، زمزمه و …) را تماشا می‌کنند و از طرف دیگر افراد مطلقه نگرش منفی‌تری نسبت به تأثیر ماهواره بر انسجام خانواده داشتند، بنابراین مشخص می‌گردد که گردانندگان شبکه‌های ماهواره‌ای به یکی از اهداف خود که تأثیرگذاری منفی بر انسجام خانواده است دست یافته‌اند."

کلیدواژه ها:

انسجام خانواده ،ماهواره ،روابط زناشویی ،مناسبات خانوادگی ،روابط والدین و فرزندان

کلید واژه های ماشینی:

ماهواره ، تأثیر منفی ماهواره ، نگرش افراد مطلقه و متأهل ، ماهواره بر انسجام خانواده ، شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان ، شبکه‌های ماهواره‌ای بر انسجام خانواده ، تأثیر ماهواره بر انسجام خانواده ، میزان تأثیر منفی ماهواره ، سازه نگرش به تأثیر منفی ، زنان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.