Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر متغیرهای اقتصادی در آلودگی محیط زیست با تأکید بر شاخص توسعه ی مالی: کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 29 تا 44)

چکیده:

امروزه، آلودگی محیط زیست از چالش های اصلی جهان به شمار می رود. پیش از شکوفایی اخیر اقتصادی دنیا، تصور می شد رشد اقتصادی افزایشی در درآمدها ایجاد می کند و به بهبود کیفیت زندگی نیز منجر خواهد شد. رشد اقتصاد جهان با کاهش کیفیت محیط زیست، مقوله حفظ محیط زیست را در کانون توجه جهانی قرار داد. در اکثر مطالعات انجام گرفته، در زمینه بررسی عوامل موثر در آلودگی محیط زیست، این عوامل را به رشد اقتصادی کشور ومصرفانرژی محدود کرده اند، اما در این پژوهش با استفاده از داده سال های 1980- 2010 و بررسی سه گروه درآمدی مختلف از کشورها، به اثرگذاری سایر متغیرهای اقتصادی با تاکید بر شاخص توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست، با استفاده از مدل های داده های تابلویی پویا و با استفاده از روش تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)پرداخته می شود. نتایج بیانگر اثرگذاری متفاوت شاخص توسعه مالی در کشورهای با گروه درآمدی متفاوت در میزان آلودگی محیط زیست است، به طوری که این شاخص در کشورهای با درآمد سرانه کم اثر فزاینده، در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بی معنی و در کشورهای با درآمد سرانه بالا اثر کاهنده در آلودگی محیط زیست دارد. همچنین، منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) فقط در کشورهای با گروه درآمدی سرانه بالا تایید می شود، بنابراین، رویکرد نوین جهان را باید حرکت به سوی محیط زیست اقتصادی دانست. رویکردی که به لزوم تقویت و حمایت همه جانبه به وسیله تعامل میان رشته ای بین متخصصان محیط زیست، کارشناسان حوزه اقتصادی و دولت مردان حوزه سیاست بیش از پیش تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

رشد اقتصادی ، توسعه مالی ، مصرف انرژی ، منحنی زیست محیطی کوزنتس ، آلودگی محیط زیست ، P28 ، Q54 ، طبقه بندی JEL: Q25


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.