Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎20 صفحه - از 191 تا 210 )

چکیده:

هدف این پژوهش شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی در بخش عمومی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش کارکنان شهرداری و شهروندان هستند. برای بررسی عوامل محیطی و سنجش کارآفرینی نمونة آماری شامل 220 نفر از کارکنان شهرداری و برای سنجش عملکرد شهرداری (رضایت شهروندان) نمونه‌ای شامل200 نفر از شهروندان انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون و مدل‌ معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که عوامل محیطی روابط متفاوتی با کارآفرینی در شهرداری داشتند. محدودیت‌های قانونی، مداخلات سیاسی، افق زمانی کوتاه‌مدت، فاصلة قدرت، پرهیز از بی‌اطمینانی، تقدیر‌گرایی و فردگرایی مانع توسعه کارآفرینی و قابلیت رؤیت عمومی (توجه رسانه‌ها)، رقابت و تکنولوژی مشوق کارآفرینی هستند. در نهایت، کارآفرینی عمومی با عملکرد بخش عمومی (رضایت شهروندان) رابطة مثبت دارد و به بهبود آن منجر می‌شود.

The purpose of this study is to study the role of environmental determinants in entrepreneurship in the public sector. This is an applied and descriptive-correlation study. The statistical population is Tehran Municipality''s employees and clients. A sample of 220 municipal employees and a sample of 200 citizens were selected to evaluate the role of environmental factors in entrepreneurship and municipality’s performance (citizen satisfaction) respectively. Questionnaires were used for data collection and the data was analyzed using regression and structural equation model. The findings showed that environmental determinants have different effects on entrepreneurship. Legal constraints، political interventions، short-term time horizon، power distance، uncertainty avoidance، Fatalism، individualism، were negatively associated with entrepreneurship and entrepreneurship are hampered. Public visibility (media attention)، ­competition and technology were positively associated with entrepreneurship and incentives entrepreneurship. Finally، public entrepreneurship has a positive relationship with public sector performance (satisfaction of citizens) and will lead to its improvement.

خلاصه ماشینی:

از این منظر، عوامل محیطی اثرگذار بر کارآفرینی در بخش عمومی (شهرداری ) در ادامه بررسی میشوند (جدول های ١ و ٢ قابلیت رؤیت بالا١ ) رسانه (یکی از مقوله های محیطی است که بر بازنمایی فعالیت های سازمان به وسیلۀ رسانه ها دلالت دارد ( ,Ramamurti ١٩٨٦:١٥٢). در واقع ، فرصت هایی برای تولید محصولات و ارائۀ خدمات در نتیجۀ توسعۀ فناوری های نوین به وجود می آید (٧ :١٩٩٠,Ginsberg &Guth ) مرور پیشینۀ کارآفرینی نشان می دهد که فعالیت کارآفرینی در کشورهای مختلف به دلایل فرهنگی متفاوت است (١٩٨٠ ,Hofstede ;١٩٩٢ ,Miller &Herbig ). فرهنگ هایی که دارای سطح بالایی از فردگرایی هستند، زمینۀ مناسب را برای زایش کارآفرینی فراهم نمیسازند١ (٢٠٠٥ ,Hofstede &Hofstede )؛ بنابراین اگر تحقق کارآفرینی مستلزم کار جمعی باشد، توفیقی حاصل نمیشود (الوانی، ١٣٨٨: ٣٥)؛ افزون بر این در فرهنگ هایی که فاصلۀ قدرت ٢کم است ، سطوح بالاتری از فعالیت های کارآفرینی وجود دارد ( Haytone et ٢٠٠١ ,Thomas &Mueller ;٢٠٠٢ ,. ویژگیهای فرهنگی- اجتماعی اثرگذار بر کارآفرینی (محقق ساخته ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) عملکرد بخش عمومی در پرتو توسعۀ کارآفرینی افزایش توجه به مطالعۀ کارآفرینی نه تنها پاسخی به این اعتقاد است که فعالیت کارآفرینانه به پیامدهای مثبت در سطح اقتصاد کلان منجر میشود، بلکه عملکرد سازمان را نیز بهبود میبخشد (١٩٩١:١٩ ,Covin and Slevin). یافته های پژوهش نشان داد که محدودیت قانونی آثار منفی بر کارآفرینی دارد و مانعی جدی برای کارآفرینی در بخش عمومی است . conceptual model of public sector corporate entrepreneurship Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 16, No. 1, pp.

کلیدواژه ها:

کارآفرینی ، عملکرد ، عوامل محیطی ، شهرداری ، کارآفرینی عمومی

Performance ، Entrepreneurship ، environmental factors ، Public entrepreneurship ، Municipal

کلید واژه های ماشینی:

کارآفرینی ، توسعۀ کارآفرینی در بخش عمومی ، عوامل محیطی در توسعۀ کارآفرینی ، شهرداری ، عوامل محیطی ، عملکرد ، کارآفرینی عمومی با عملکرد بخش ، پژوهش ، کارآفرینی عمومی ، سیاسی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.