Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی‌تاثیر نمادها و نشانه های شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر‌تبریز)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (23 صفحه - از 118 تا 140)

چکیده:

امروزه‌ یکی از مهم‌ترین ‌فضاهایی‌ که‌ مورد‌ توجه و بازدید گردشگران ‌قرار گرفته و فرصت‌های ‌بسیاری ‌برای گردشگران به­وجود آورده­اند، فضاهای شهری می­باشند. آنچه که فضاهای یک شهر را پویا و جذاب ساخته و سبب ایجاد رضایت در بین شهروندان و جذب‌گردشگران می­شود، تاریخ،‌ فرهنگ‌غنی، زیبایی‌‌بصری و منظر‌‌ شهری ‌است‌ که نمود ویژه آن‌ها در المان­ها و نمادهای‌شهری ‌به وضوح قابل رویت است. در این پژوهش‌ تلاش بر این بوده که با توجه به اهمیت صنعت ‌گردشگری در توسعه‌ی پایدار ‌شهری، با رویکردی ‌توصیفی‌-‌تحلیلی در یک فضای علمی، نقش نمادها و المان­های ‌شهری در جذب ‌گردشگر مورد بررسی ‌قرار گیرد. در این راستا با استفاده از ابزار پرسشنامه، با روش ‌نمونه­گیری تصادفی ‌ساده از گردشگران برای گردآوری ‌اطلاعات استفاده ‌‌شده است. برخی از یافته­های این تحقیق نشان می‌دهد فضای‌ گردشگری تبریز تحت تأثیر فضای ‌تاریخی ‌شهر قرار گرفته است. در این ‌راستا یک ارتباط قوی ذهنی و فرهنگی‌ بین بازدیدکنندگان و نمادها و المان­هایی‌که ‌متناسب با فرهنگ جامعه‌ی ‌اسلامی ‌ایرانی‌ ساخته شده­اند است. همچنین ‌تحلیل­های‌ نرم­افزار SPSS از آزمون­های ‌واریانس ‌یک­طرفه و‌ رگرسیون ‌خطی ‌نشان‌ می‌دهد که بین نوع ‌کاربری­اراضی ‌اطراف ‌المان­ها و جذب‌گردشگر و همچنین ‌استفاده ‌از فناوری­های ‌اطلاعات‌ در اطلاع­رسانی ‌نمادها و المان­ها و توسعه‌ی گردشگری ‌شهری ‌ارتباط معناداری‌ وجود دارد.

Today, one of the most important spaces which has been considered and visited by tourists and has gave many opportunities for tourists, is urban spaces. What makes a city dynamic and attractive, and causes satisfaction among citizens and attracts tourists are history, rich culture, urban visual beauty and landscape which their special appearance is visible in urban symbols and elements clearly. In this study, with respect to the importance of tourism industry in urban sustainable development, the role of urban symbols and elements in attracting tourists, with analytical – descriptive method in an academic context, is investigated. In this regard, questionnaire with a simple random sampling has been used in order to collect data from tourists. Some of the findings of this study indicate that the tourism spaceof Tabriz has been influenced by the historical space of the city. In this regard, there is a strong subjective and cultural relation between visitors and symbols and elements which have been constructed according to the culture of Iranian-Islamic society. Also, the analyses using SPSS and one-way ANOVA and linear regression tests shows that there is a significant relationship between land use surrounding the elements and tourism attraction and also between using information technology for announcement of symbols and elements and urban tourism development. Introduction Today, the largest and the most important tourism attractions in each city are ancient, national, religious and culturalbuildingsand symbols. Using urban symbols as a means of conveying meaning has been common in all ages and cultures. Recognition of these symbols and inserting them within the domain of tourism can play an important role in the sustainable development of the cities and also the achievement of different aims of this effective and helpful industry. Since the mid-twentieth century, urban symbols have become one of the most attractive tourism destinations and boosted the tourism industry of related countries. Passing important historical events in Iran, particularly in Tabriz metropolis has allowed architects and artists by designing the various elements anywhere in the city make Tabriz, along with other cities, have more beautiful and various symbols and visual elements in the city which has resulted in attracting tourists to the city. Materials And Methods The method of this research is considered as descriptive-analytical. Data has been collected in two ways, namely library and field. In the descriptive section, using papers, reports, researches and related documents, essential information has been provided and the general view of the research scope has been attained. In the analytical part, with respect to the richness of tourist attractions in Tabriz, relying on descriptive studies, objective observations and questionnaire have been used. Alpha coefficient of Cronbach test equals with 0.79 and because it is more than 0.7, we can conclude that the questions regarding this variable have an extremely appropriate validity. Statistical population of this study is the urban tourists of Tabriz in 2013. The sampling method in this research is as cluster sampling accompanied with simple random among members of the statistical population and 100 tourists have been selected as sample. To analyze data and test hypotheses,one way ANOVA test and linear regression tests has been used which have been analyzed using SPSS. Discussion and Results Based on what was mentioned in different parts of the discussion, there is a strong subjective and cultural relationship between visitors, symbols and elements of Tabriz which have been constructed in proportion to the culture of Islamic-Iranian society. Analyses using SPSS and one way ANOVA and linear regression tests show that there is a significant relationship between the land use surrounding the elements, symbols and tourist attraction. In this regard, it is possible to refer to significant relationship between theannouncement of symbols, elements and urban tourism development and also insignificant relationship between physical components of elements and tourist attraction. Conclusions According to experts, urban tourism provides a great cultural, social and economic opportunity for metropolises which plays very effective role in improving the quality of life of citizens in different dimensions. In this regard, creating tourism outlines can be used as one of the methods of revitalizing the urban spaces and tourist attractions. Tourism outlines, in the case of having mentioned values ​​and characteristics, can change their surrounding context. One of these particular spaces is symbols, elements and persistent signs which have been created over many years in the form of buildings, monuments and public passages. With respect to the capability of Tabriz metropolis, with its ancient history in this aspect and its strategic location as well as the increase of urban tourists of Tabriz in recent years, the role of urban symbols and elements in attracting touristswas investigatedin an academic context. According to the discussions, it is practicable to perceive that each specified symbols in Tabriz can be assessed as a relatively desired state for attracting touristswhich in addition to supplying the tourist demand of citizens, are responder for domestic and foreign visitors.

خلاصه ماشینی:

در واقع قصد بر این بوده که با شناخت و بررسی فضای توریستی بخصوص نمادها و المان های این شهر و نقش مؤثر ساماندهی و برنامه ریزی مدیریت شهری بر گسترش صنعت گردشگری شهری ، با پاسخ به سؤالات زیر، با آسیب شناسی اجمالی ، راهکارهایی برای ارتقای این صنعت ارائه شود: ١- آیا رعایت اصول کاربری اراضی همجوار نمادها و المان های شهری می تواند زمینه ی توسعه ی گردشگری و افزایش تعداد گردشگران را فراهم آورد؟ ٢- آیا مؤلفه های کالبدی نمادها و المان های شهری موجب توسعه ی گردشگری می گردد؟ ٣- آیا اطلاع رسانی مناسب عناصر و نمادهای شهری تاثیری در توسعه ی گردشگری دارند؟ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق گردشگری شهری ، گونه ی جدیدی از گردشگری است که علاقمندان به جاذبه های مختلف همانند جاذبه های فرهنگی ، تاریخی ، مذهبی و طبیعی ضمن گردش ، بخشی از اوقات فراغت خود را در در محدوده ی شهر و در فضاهای آن می گذرانند (لیاقتی و همکاران ، ١٣٨٩: ١). برای آزمون این فرضیه از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است ، با توجه به مقدار سطح معنی داری ٠٠٠٠=Sig که از ٠/٠٥ کوچک تر است این آزمون نشان می دهد که بین کاربری های اطراف المان ها و نمادها و میزان جذب گردشگر رابطه ی معنی داری وجود دارد و هم چنان که از سطح معناداری آزمون F برمی آید، مقدار به دست آمده (٤٦/٥٦) با درجات آزادی یعنی ٤ و ٩٥ تأییدکننده ی فرضیه ی H١ و همچنین فرضیه ی H٠ را رد می کند.

کلیدواژه ها:

شهر تبریز ،توسعه‌ی گردشگری ،گردشگری‌شهری ،نمادها و المان های‌ شهری

Tourism development ،urban tourism ،Tabriz City ،elements ،Urban symbols

کلید واژه های ماشینی:

گردشگری ، نمادها ، تبریز ، توسعه‌ی گردشگری ، نمادها و المان ، شهر تبریز ، المان ها ، کاربری ، توسعه‌ی گردشگری شهری ، نقش نمادها و المان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.