Skip to main content
فهرست مقالات

بازتاب نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی در دو رمان "همسایه ها" احمد محمود و "عمارت یعقوبیان" علا اسوانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 211 تا 228)

کلیدواژه ها :

نابرابری اجتماعی ،شکاف طبقاتی ،احمد محمود ،عمارت یعقوبیان ،همسایه ها ،عـلا اسـوانی

کلید واژه های ماشینی : رمان ، نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی ، زن ، عمارت یعقوبیان ، طبقاتی ، داستان ، نابرابری اجتماعی بـه موقعیـت هـای ، بازتاب نابرابری اجتماعی ، همسایه‌ها " احمد محمود ، مصر

یکی از موضـوعات مهـم جامعـه شناسـی کـه در کـانون توجـه نویـسندگان و منتقـدان ادبیات فارسی وعربی قرار داشته است ، مسالة نابرابری اجتماعی و افـزایش شـکاف طبقـاتی است تا جایی که این دواصطلاح در ادبیات داسـتانی و بـه ویـژه رمـان هـای معاصـر، نمـود چشمگیری از خود نشان داده اند. از جملة این رمانها، می توان به "همسایه ها" نوشتة احمد محمود، داستان نویس معاصر کشورمان و"عمارت یعقوبیان" اثر عـلا الاسـوانی نویـسنده و منتقد مصری، اشاره نمود. در هریک از این دو اثر، به عنوان آثاری از تحولات دورة گذار، نویسنده در قالب زندگی افراد یک ساختمان، ابعاد واقعگرایانة طبقـات اجتمـاعی را در اثـر نابسامانی های اجتماعی وتضادهای فرهنگی موجود به تـصویر کـشیده اسـت . از ایـن رو، در هردو اثر همسان اندیشی ها و شباهت های یکسانی در مورد اختلافات قشری دیده مـی شـود که این نوشـتار در چـارچوب ادبیـات تطبیقـی ، بـه تحلیـل نگـرش دو نویـسنده دربـارة ایـن نابرابریها پرداخته است .

خلاصه ماشینی:

"بازتاب نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی در دو رمان "همسایه ها" احمد محمود و"عمارت یعقوبیان" علا اسوانی مینا عابدینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان فریده امیری دهنویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان دکتر احمدرضا صاعدی استادیار گروه زبان وادبیات عرب دانشگاه اصفهان دکتر حمید احمدیان استادیار گروه زبان وادبیات عرب دانشگاه اصفهان دکتر مسعود کیانپور استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان چکیده یکی از موضـوعات مهـم جامعـه شناسـی کـه در کـانون توجـه نویـسندگان و منتقـدان ادبیات فارسی وعربی قرار داشته است ، مسألة نابرابری اجتماعی و افـزایش شـکاف طبقـاتی است تا جایی که این دواصطلاح در ادبیات داسـتانی و بـه ویـژه رمـان هـای معاصـر، نمـود چشمگیری از خود نشان داده اند. هرچنـد در زمینـة مـسألة نـابرابری هـای اجتماعی وجامعه شناسی قشرها وطبقات، دستاوردهای قابل تحسینی به عمـل آمـده اسـت و همچنین ، در حیطة این دو رمان منتخب مطالعات بـسیاری در زمینـة نقـد اجتمـاعی بـه طـور جداگانه انجام گرفته که طبق گواهی مهمترین مراکز اطلاعاتی مـی تـوان بـه «ترجمـه ، نقـد وبررسی رمان "عمارت یعقوبیـان"»، پایـان نامـة کارشناسـی ارشـد شـیما صـابری (دانـشگاه تهران،١٣٨٧) وکتاب «نقد رمان همسایه ها» نوشتة فیروز زنوزی جلالی که به تـازگی چـاپ شده و همچنین ، مقالات دیگری که در این زمینه نوشته شده است ، اشـاره نمـود؛ امـا آنچـه مشخص است ، در زمینة بررسی مسالة نـابرابری اجتمـاعی و طبقـاتی ، خـصوصا بـه صـورت تطبیقی ، پژوهشی در دست نیست و نوشتارحاضرسعی دارد تا ایـن موضـوع را از منظـر نقـد جامعه شناختی و به شیوة تطبیق دراین دو رمان که بازتاب فکری دو ادیب مـصری و ایرانـی است ، مورد بررسی قرار دهد ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.