Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

همگرایی اقتصادی- منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 67 تا 90)

با گسترش بحث جهانی شدن،برخی اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که بین المللی کردن‌ بازارهای جهانی به ضرر کشورهای در حال توسعه خواهد بود.ازاین‌رو،در کنار بحث جهانی‌ شدن،نطقه‌گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه‌ای مطرح شده تا از این طریق این کشورها را در مقابل‌ مشکلات جهانی حفظ کرده و ارتقای سرمایه‌گذاری و رشد را در درون منطقه میسر سازند. در این مقاله،پس از بررسی تئوری‌ها و ادبیات موضوع مشترک سه مبحث رشد اقتصادی،یکپارچگی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،در چارچوب الگوی اقتصادسنجی،آثار همگرایی اقتصادی و منطقه‌ای بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای‌ اسلامی عضو منا5مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که‌ همگرایی منطقه‌ای بین کشورهای اسلامی عضو منا بر افزایش حجم سرمایه‌گذاری مستقیم‌ خارجی‌6دو طرفه و نیز رشد اقتصادی کشورهای مذکور تأثیر مثبت دارد.

خلاصه ماشینی:

"وی در پایان،بعد از معرفی و تجزیه و تحلیل چندین مدل اقتصادی جذب‌ سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط این مدل‌ها با توسعه اقتصادی کشورها(نظیر مطالعات‌ ایکبال،7991-کلارت و همکارانش،8991-هالر،5791)مهمترین نکات منفی و مثبت‌ در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به صورت جدول زیر خلاصه می‌کند: نکات مثبت:افزایش ارز و صرفه‌جویی اعتباری،نوسازی صنایع و مهارت مدیریتی و نوآوری تولیدی،افزایش بازدهی سرمایه و نیروی کار در کنار افزایش انتقال و بهره‌وری، افزایش دستمزد واقعی کار در قبال کاهش قیمت تولیدات کیفی،افزایش درآمدهای مالیاتی‌ دولت،ایجاد دانش فنی تازه،سرمایه‌گذاری تولیدی مشترک بخش خصوصی و صنعت، تحریک بخش‌های اقتصادی-اجتماعی نکات منفی:دادن امتیازات خاص به کشور صادرکننده سرمایه،ایجاد کسری در تراز پرداختها،ایجاد هزینه اخذ برای میزان سرمایه،توزیع نامتعادل درآمدها و رقابت با پروژه‌ های سرمایه‌گذاری ملی،مبادله خسارت میزبان با منافع صادرکننده سرمایه،خروج‌ سرمایه‌های داخلی،انحطاط صنایع داخلی،تأثیرپذیری از اقتصاد صادرکننده سرمایه 2-2-نقش یکپارچگی اقتصادی-منطقه‌ای در جذب سرمایه‌های خارجی و رشد اقتصادی در دهه 09،منطقه‌گرایی به‌طور قابل ملاحظه‌ای در سطح جهانی افزایش یافت. 1999 نتایج برآورد مدل جاذبه نشان می‌دهد که در حدود 06 درصد از تغییرات جریان‌ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین کشورهای اتحادیه اروپا از طریق متغیرهای مستقل‌ تصریح شده در مدل(تولید ناخالص داخلی کشور میزبان و میهمان،جمعیت،فاصله و متغیر موهومی برنامه بازار داخلی‌1 IMP برای تبیین اثرات ایجاد بازار داخلی)توضیح داده‌ می‌شود. 1-3-الگوی اقتصادسنجی تأثیر آزادسازی اقتصادی،سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز همگرایی منطقه‌ای بر رشد اقتصادی کشورهای منا در این مطالعه نیز مانند اکثر مطالعات تجربی رشد اقتصادی به منظور بررسی همگرایی‌ منطقه‌ای،آزادسازی اقتصادی و تجاری و نیز FDI بر رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی‌ کشورها از مدلهای مبتنی بر آمار مقطعی-سری زمانی استفاده شده است(فروض اول و دوم). نتایج تخمین مدل جاذبه تعمیم یافته برای پاسخ به سؤال دوم نیز نشان می‌دهد با وجود مشکلات عدیده‌ای که فراروی جذب‌ FDI در کشورهای اسلامی وجود دارد،حرکت‌ به سوی همگرایی منطقه‌ای بر حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی دو طرفه کشورهای اسلامی‌ منتخب افزوده است،به طوری که پارامترهایی نظیر فاصله و تولید ناخالص داخلی بر این‌ واقعیت اشاره دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.