Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش اندیشه ورزی بر مهارت‌های فراشناخت حالتی دانش-آموزان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 129 تا 152)

چکیده:

این تحقیق با هدف مطالعه­ی اثربخشی اندیشه ورزی بر فراشناخت حالتی دانش آموزان دوره­ی متوسطه صورت گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه دوم دوره­ی متوسطه­ی آموزش و پرورش شهرستان رودسر (205 نفر) در سال تحصیلی 92- 1391 بوده است. که 30 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی 15 نفر اعضای گروه آزمایش را تشکیل دادند و به همین تعداد، از طریق همتاسازی (از لحاظ نمره­ی حاصل از آزمون خلاقیت عابدی و معدل سال گذشته) در گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار این تحقیق، پرسشنامه­ی فراشناخت حالتی دانش آموزان بود که از 20 عبارت و چهار زیر مقیاس آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه ریزی و بررسی خود تشکیل شده است. با توجه به تأیید روایی آن توسط (O Neil & Abedi, 1996) و (Salarifar, 2011)، مقدار پایایی آن با آلفای کرونباخ در چهار زیر مقیاس آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه ریزی و بررسی خود 78/0، 77/0، 78/0 و 73/0 محاسبه شد. یافته­های حاصل از اجرای آزمون مانکوا نشان داد که بین دو گروه از لحاظ هر چهار متغیر وابسته تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی برنامه­های آموزش اندیشه ورزی باعث بهبود آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه­ریزی و بررسی خود می­شود.

کلیدواژه ها:

راهبرد شناختی ،اندیشه ورزی ،بررسی خود ،فراشناخت حالتی

کلید واژه های ماشینی:

تأثیر آموزش اندیشه‌ورزی بر مهارت ، تأثیر آموزش اندیشه‌ورزی بر مهارت ، آموزش اندیشه‌ورزی بر مهارت‌های فراشناخت ، آموزش اندیشه‌ورزی بر مهارت‌های فراشناخت ، فراشناخت حالتی دانش ، فراشناخت حالتی دانش ، مهارت‌های فراشناخت حالتی دانش ، مهارت‌های فراشناخت حالتی دانش ، فراشناخت حالتی دانش‌آموزان ، فراشناخت حالتی دانش‌آموزان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.