Skip to main content
فهرست مقالات

اسطوره ی تولد قهرمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 97 تا 116)

کلیدواژه ها :

اسطوره ،قهرمان ،روانکاوی ،اتو رانک ،اسطورة تولد قهرمان

کلید واژه های ماشینی : اسطوره ، قهرمان ، تولد قهرمان ، مادر ، اسطوره‌ی تولد قهرمان ، زهدان ، اسطورة تولد قهرمان ، تولـد قهرمان در داستانهای اساطیری ، کودک ، داستان

نخستین مرحله اغلب داستانهای اسطورهای، فرایند تولد قهرمان است . تولد قهرمان در باورهای اسطورهای، و با توجه به آراء میرچا الیاده و جوزف کمپبل ، تولدی نمادین از بطن زمین است که بر میل بشر برای بازگشت دوباره به «زهدان نخستین » صحه مینهد و آرزوی اتحاد او با «مادر اعظم » را محقق میسازد. مساله این پژوهش نیز تحلیل روانشناسانه و اسطورهشناسـانه تولـد قهرمان در داستانهای اساطیری و مقایسه آن با روایت های عامیانه بـا تکیـه بـر آراء فرویـد و شاگردش اتو رانک و همچنین نظریه های اسطورهشناسانه راگلن ، یونگ و الیاده است . در کنـار تحلیل های اسطورهای و روانشناسانه ، بررسی نمادشناسانه «سبد» در روایت های تولد، مطالعه جانبی دیگر این پژوهش است . با توجه به چنین نگرشی میتـوان درونمایـه اصـلی و پیرنـگ بنیادین بسیاری از داستانها و روایت های اسطورهای را بازگشت نمادین کودک به طرق مختلف به زادگاه اولیه خود قلمداد کرد که از ویژگیهای مابعدالطبیعی بسیاری بهره میبرد.

خلاصه ماشینی:

"توجه به این نکته ضروری است که تمامی قهرمانان اسطورهای در چارچوب الگـویی که بدان عمل میکنند، در کودکی با جدایی ناگزیر از پدر و مادر خود مواجه میشـوند؛ زیرا این قهرمانان، آنچنانکه جوزف کمپبل در کتاب قهرمان هزارچهره ١ نشان میدهد، از بدو تولد در درون خویش دارای نیروی خودبه خود خلاق جهان طبیعـی هسـتند. خاستگاه اسطوره از نظر تایلر از قوة خیال سر بر میآورد و این منشأ همـان چیـزی است که اتو رانک ، روانپزشک مشهور اتریشی، در کتاب اسطورة تولد قهرمان ٢ نیز به آن اشاره میکند. مقولۀ تولد قهرمـان در آراء یونـگ نسـبت بـه نظریـه هـای فروید و رانک کمتر مطرح شدهاست ، زیرا او با تعریف قهرمان و چارچوب اعمال قهرمـانی در فرایندی موسوم به فرایند فردانیت ٣ بیشـتر بـه مسـألۀ تولـد دوبـاره٤ کـه پـس از گذرانـدن مراحلی خاص به دست میآید، توجه دارد. در حقیقت در این آثار خبری از نحوة تولد و روند رشـد قهرمـان نیست و آنچنانکه یونگ اذعان دارد، اعمال پس از دورة بلـوغ یـا همـان نیمـۀ دوم زنـدگی قهرمان است کـه در مرکزیـت و محوریـت داسـتان اهمیـت پیـدا مـیکنـد. در داستان زندگی حی بن یقظان نیز مادر قهرمان از سوی پادشاه که برادر اوست ، از ازدواج و بارگرفتن منع شدهاست : او در خفا با یکی از خویشان خود به نام یقظان میآمیزد و حاصل آن کودکی است کـه بـه دلیـل تـرس از آسیب شاه، در صندوقی قرار گرفته و به دریا انداخته میشود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)