Skip to main content
فهرست مقالات

صفحات اولیه

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (6 صفحه - از -1 تا 4)

چکیده:

امام خمینی از محققـان ، فقیهـان ، متکلمـان و اندیشـمندانی اسـت کـه بـا تحقیق و پژوهش در عرصه های گوناگون روشمندانه برخورد کرده اسـت . از آنجایی که سیاست با موضوعیت انسان به تمام ابعـاد هـدایتی او نظـر دارد لذا آثار امام خمینی از تکثر روشی برخوردار است و اندیشـه سیاسـی امـام خمینی به لحاظ روش شناسی امری چند بعدی و مبتنی بـر تمـام منـابع و ابزارهای معرفتی مورد نظـر اوسـت . از ایـن رو پرسـش ایـن نوشـتار بیـان چیستی روش شناسی امام خمینی + در اندیشه سیاسی است . بـا بررسـی آثار امام خمینی می توان دریافت که روش های برهانی فلسـفی ، جـدلی کلامی ، استنباطی فقهـی ، اخلاقـی ، تفسـیری و تـاریخی بـرای امـام حـائز اهمیت است . به گونه ای که ادراک صحیح اندیشه سیاسی امام خمینـی راهی جز شناخت این روش ها در آثار او و چگونگی کاربرد آنها نمی باشد.

کلیدواژه ها:

امام خمینی ،روش ،اندیشه سیاسی ،معرفت ،روش شناسی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.