Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفوی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 85 تا 102)

چکیده:

با یک نگاه تاریخی و جامعه شناختی می توان گفت ، در هر جامعـه ای دو گروه خواص (نخبگان ) و عوام (توده های مردمی ) منشا تحولات تـاریخی در دوره های مختلف بوده اند؛ به گونه ای که هر پدیـده تـاریخی ، حاصـل نوع عملکرد این دو گروه و تعامل آنهاسـت . امـا بـا توجـه بـه مرجعیـت خواص برای عوام و تاثیرپذیری گروه پیرو از پیشرو، توجه به عملکـرد و نوع تفکر این دو دسته در انعقـاد و شـکل گیـری فراینـدهای تـاریخی و سیاسی ، امری حایز اهمیت خواهد بود؛ زیرا نـوع عملکـرد آنهاسـت کـه می تواند جامعه و حتی تاریخ را سعادتمند کرده و یا به تبـاهی و انهـدام بکشاند. لذا عنصر اصلی در این امر، خواص هسـتند. دسـته بنـدی مـدل رفتار اجتماعی و سیاسی نخبگان و خواص سیاسی با توجه به نگرش ها، عقاید و روحیات و انگیزه هـای آن (بـر اسـاس ادبیـات دینـی ) موضـوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

کلیدواژه ها:

نخبگان سیاسی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.