Skip to main content
فهرست مقالات

رابطۀ بین سلامت عمومی و سبک‌های اسنادی و مقایسه آن در دانشجویان دختر و پسر سال اول و آخر دانشگاه در رشته‌های مختلف

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 145 تا 156)

چکیده:

سلامت عمومی دانشجویان یکی از مباحث مورد توجه در مقیاس‌های سلامت کل جامعه بوده که با سبک تبیینی (سلیگمن، 1979) خوشبینانه و بدبینانه ارتباط نزدیکی دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سلامت عمومی و سبک‌های اسنادی و مقایسه آن در دانشجویان دختر و پسر سال اول و سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحدساری بوده است. نمونه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری است درهمین راستا، تعداد 288 نفر (120دختر و 168 پسر) از دانشجویان دانشگاه آزاد ساری در مقطع کارشناسی به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به‌طور همزمان به سوال‌های پرسشنامه سلامت عمومی 28 GHQ و آزمون سبک‌های اسنادی سلیگمن ASQ پاسخ دادند. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS بین ابعاد علایم افسردگی و علایم جسمانی با بعد کنترل‌پذیری همبستگی معکوس وجود داشت (005/0->P). همچنین، بین بعد پایداری ـ ناپایداری و اضطراب اختلال خواب وعلایم افسردگی نیز همبستگی از نوع مثبت وجود داشته است (031/0>P). بین کارکرد اجتماعی و بعد کلی ـ اختصاصی نیز همبستگی وجود دارد (016/0>P). علاوه بر این، دانشجویان سال آخر در مجموع شکست‌ها و پیروزی‌های خود را به‌صورت کلی‌تر (003/0>P) و ناپایدارتری نسبت به سال اولی‌ها طبقه‌بندی می‌کردند (016/0>P). افزون بر آن، بین دانشجویان سال اول و سال آخر از نظر مقیاس‌های سلامت عمومی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0>P). دانشجویان گرایش‌های فنی و مهندسی در بعد کلی ـ اختصاصی با دانشجویان دیگر رشته‌ها متفاوت بودند (0001/0>P). بین رشته‌های مختلف تفاوت معنی‌داری از لحاظ سلامت عمومی مشاهده نشد (05/0>P). بین دختران و پسران در مقیاس‌های سبک‌های اسنادی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0>P). همچنین، دختران نسبت به پسران در مقیاس علائم جسمانی (0001/0>P) و اضطراب و اختلال خواب نمره بیشتری کسب کردند (013/0>P).

خلاصه ماشینی:

رابطۀ بین سلامت عمومی و سبک‌های اسنادی و مقایسه آن در دانشجویان دختر و پسر سال اول و آخر دانشگاه در رشته‌های مختلف محسن علی بالایی کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران m. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ سلامت عمومی و سبک‌های اسنادی و مقایسه آن در دانشجویان دختر و پسر سال اول و سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحدساری بوده است. نتایج حاصل ازآزمون تحلیل واریانس مقایسۀ دانشجویان رشته‌های مختلف در ابعاد سلامت عمومی مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F معناداری اندازۀ اثر علایم جسمانی 92/30 2 46/15 75/1 17/0 01/0 اضطراب اختلال خواب 42/57 2 71/28 22/2 11/0 01/0 کارکرد اجتماعی 20/26 2 10/13 43/1 24/0 01/0 علایم افسردگی 69/24 2 34/12 97/0 38/0 00/0 در مورد فرضیه پنجم، بین رشته‌های مختلف تفاوت معنی‌داری از لحاظ سلامت عمومی مشاهده نشد، بنابراین، فرض پنجم تایید نشد (جدول 6). در مورد فرضیه هفتم: در خرده مقیاس‌های علایم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب آزمون سلامت عمومی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی‌دار مشاهده گردید. مقایسه رابطۀ بین سبک‌های اسنادی و سلامت عمومی دانشجویان رشته‌های مختلف دختر و پسر سال اول و سال آخر دانشگاه، دو فصلنامه علوم‌شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان، سال سوم http://uijs. The comparison of the relationship between the attributional styles and general health of male and female students in different majors (freshman and senior), Journal of Research in Cognitive and Behavioral Sciences of the University of Isfahan. Investigating attributional styles relationship and mental health in witted and normal students, Journal of Iran Psychiatry and Clinical Psychology Magazine, No. 2, 13.

کلیدواژه ها:

سلامت عمومی ، سبک اسنادی ، gender ، ‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ، ﺟﻨﺴﻴﺖ ، students ، رشته تحصیلی

کلید واژه های ماشینی:

دانشجویان ، دانشجویان دختر و پسر سال ، مقیاس‌های سبک‌های اسنادی تفاوت معنی‌داری ، سلامت عمومی ، سبک‌های اسنادی تفاوت معنی‌داری مشاهده ، سلامت عمومی دانشجویان ، سلامت عمومی و سبک‌های ، سبک‌های اسنادی ، سلامت عمومی تفاوت معنی‌داری ، سبک‌های اسنادی و مقایسه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.