Skip to main content
فهرست مقالات

تدوین الگوی ارزیابی شاخص های فرهنگ عمومی در دانشگاه ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 47 تا 70)

کلیدواژه ها :

ارزیابی ،برنامه ریزی فرهنیگ ،شاخص فرهنیگ ،فرهنگ دانشاگهی ،فرهنگ عوممی

کلید واژه های ماشینی : شاخص ، تدوین الگوی ارزیابی شاخص ، ارزیابی ، پژوهش ، توجه بـه شـاخص هـای فرهنگی ، شـاخص هـای فرهنگی ، هویت ، پـژوهش ، شـاخص هـای ، مضامین

این پژوهش با هدف تدوین الگویی برای ارزیابی فرهنگ ـ ع وـممی در دانش اگـه هاـ و ارزیـابی شاخص های مذکور در دانشاگه های دولتی شره مدهش انجام شدـ. رویکرـد پژوهشیـ در ایـن تحق یق، روش آمیه تخ اکتاشفی است . راهبرـد پژـوهش در بش ـخ ک یـفی ، روش تل ـیلح شهکبـ مضامین و در بش خ کیم روش توصیفیـپامییشی است . ابزار پژوهش در بش خ کیفی تل ـیلح اسناد و ماصحبه نمیه ساختاریافته با خربگان ماسئل فرهنیگ است که نومنه گریی در این بش ـخ به روش هدفمدن صورت گرفته است . در بش خ کمی نزی از پرسش نامه ای مینتب برـ یافته ـ هاـی بخش کیفی استافده شده است . جامعه آماری بش خ کمی این پژوهش شامل کهـیل دانش وجـیان ورودی سال های ٨٨ تا ٩١ دانشاگه های دولتی شره مدهش است که با استافده از فرمول کرکوان تعداد نومنه بآرورد و از روش نومنه گریی طقبه ای مانتسب با حم ج، نومنه آماری انتاخب شدـ. نتایج بش خ کیفی تق یقح موجب شانسایی ٤٤ م ومضن پایه به عونان شاخص های خرد پژـوهش گردید که پس از خوشه بندی این م اـضمین در گرـوه هـای ماـشبه ، ده م ومـض ن ساـزمان دهندـه شناسایی و به عونان شاخص های کلان پژوهش انتاخب شدـند. سس پـ از طریـق روش تل ـیلح سللسه مراتبی ضریب اهمت ی هریک از شاـخص هـا نزـی م ص خـش شدـ. ناـتیج ارزیـابی کمـی شاخص ها در دانشاگه های دولتی شره مدهش ناشن داد که مزیان شاخص فرهنیگ کل در طوـل حضور دانشوج در دانشاگه رو به ـ کاـهش اسـت . هم ن یـنچ ب رتـشی ین مزـیان ه یگتـسبم بن یـ شاخص های هویت میل و انقلابی وجود دارد و تاهن ه یگتـسبم هاـی میـفن تق ـیقح نزـی بن یـ شاخص خانواده با شاخص سرمایه اجتامعی و مرصف فرهنیگ است . ناـتیج پژـوهش حاضـر می تواند برای ارزیابی وضعت ی فرهنگ ع وـممی دانش وجـیان و جت ـه دهـی به ـ سایسـت هاـی فرهنیگ در دانشاگه ها توسط سایست گذاران و مدـیران فرهنیـگ حوـزة آمـوزش عاـلی موـرد استافده و مانبی ارزیابی برنامه ریزی های فرهنیگ قرار گرید.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.