Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر طلاق زود هنگام در بین جوانان شهری شهر بوشهر (مقایسه دو گروه افراد طلاق گرفته و متأهل طلاق نگرفته)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (36 صفحه - از 1 تا 36)

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی طلاق زودهنگام در بین جوانان شهر بوشهر می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از چهارچوب نظری روانشناسی اجتماعی در نظر دارد به بررسی و مقایسه وضعیت اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فردی دو گروه از جوانان طلاق گرفته و طلاق نگرفته که از ازدواج آنها کمتر از 3 سال نگذشته باشد، بپردازد. به لحاظ نوع پژوهش، پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های مقایسه‌ایی می‌باشد که در آن، ابتدا از روش اسنادی برای دریافت نظری و مرور یافته‌های تجربی در زمینه متغیرهای مورد مطالعه استفاده شده و در بخش دوم از روش پیمایشی (تکنیک پرسشنامه و مصاحبه) برای جمع‌آوری اطلاعات در بین جامعه آماری استفاده شد. حجم نمونه تحقیق 400 نفر بودند که از بین دو گروه (طلاق گرفته و طلاق نگرفته بصورت مساوی) با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ایی انتخاب شده‌اند. براساس یافته‌ها پاسخگویان متأهل از بیشترین میزان امنیت اقتصادی، رضایت از زندگی، ارضای نیازهای عاطفی، احساس تعلق به خانواده، پایبندی دینی، همسان همسری، تفاهم زناشویی و اعتماد به همسر و از کمترین تأثیرپذیری از گروه دوستان، نسبت به پاسخگویان طلاق گرفته برخوردارند. نتایج آزمون t نیز نشان داد که میزان امنیت اقتصادی، رضایت از زندگی، ارضای نیازهای عاطفی، احساس تعلق به خانواده، پایبندی دینی، تأثیر پذیری از گروه دوستان، همسان همسری، تفاهم زناشویی و اعتماد به همسر در بین دو گروه متأهل و طلاق گرفته متفاوت است. به عبارت دیگر تمامی متغیرهای فوق در افزایش و کاهش طلاق تأثیر دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لوجستیک، بیانگر آن است که سه متغیر امنیت اقتصادی (0.912)، رضایت از زندگی (0.834) و همسان همسری (0.908) دارای ضرایب معنادار در سطح خطای کمتر از 0.05 هستند و این متغیرها قادر به پیش بینی متغیر ملاک هستند.

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 1: عوامل مؤثر بر طلاق براساس برخی تحقیقات داخلی و خارجی پژوهش یافته‌ها کینستون 1 (1992) تعهد افراطی به کار، مشکل با خانواده همسر، رابطه جنسی فرازناشوئی، مشکلات جنسی، فقدان حمایت اقتصادی، بی‌اعتمادی، ناپختگی، فقدان ارتباط بلوم، نایلز، تاچر 2 (1985) سوء استفاده جسمانی، سوء مصرف الکل و مواد مخدر کلیک و پیرسون 3 (1985) سوء مصرف الکل، سوء استفاده جسمانی و عاطفی، خیانت فلچر 4 (1983) مشکلات شخصیتی، نگرش‌های منفی، رفتارهای مشکل آفرین خاص، رابطه جنسی فرازناشوئی گرنولد، پدلر و شلی 5 (1979) فقدان ارتباط، تغارضات نقشی، ارزش‌های سبک زندگی، رابطه جنسی فرازناشوئی، مشکلات جنسی چلن و مصطفی 6 (2008) خیانت، فقدان عشق، مشکلات عاطفی زرگر و نشاط دوست(1386) مشکلات ارتباطی، اعتیاد، دخالت‌های خانواده‌ها، اختلالات روان‌شناختی ریحانی و عجم(1381) عوامل اخلاقی، مذهبی، اقتصادی آماتو و پرویتی 7 (2003) سوء مصرف الکل و مواد مخدر ناسازگاری، خیانت، رشد ناموزون ساوایا و کوهن 8 (2003) سوء استفاده جسمانی، کلامی و جنسی، فقدان تعهد به ازدواج و خانواده، اعتیاد به الکل، بیماری روانی، دخالت خانواده ها، فقدان ارتباط، تعارض بر سر سبک زندگی - صیاد گلشن در تحقیقی تحت عنوان «طلاق و عوامل اجتماعی- جمعیت‌شناختی مؤثر برآن» در سال‌های 70-1364 در شهرستان خوی عوامل مؤثر بر طلاق را در شهرنشینی، اشتغال زنان، بیکاری مردان، ازدواج در سنین پایین، وجود اختلاف سنی بین زوجین، کوتاه بودن مدت زناشویی مشترک، کمی فرزند و بی‌فرزندی، میزان تحصیلات، پیش‌رسی ازدواج و نوع شغل معرفی می‌کند. که نتایج آن در جدول زیر آمده است: جدول شماره 12: بررسی نرمال بودن توزیع داده‌های متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگرف اسمیرنف متغیر امنیت اقتصادی رضایت از زندگی ارضای نیازهای عاطفی احساس تعلق به خانواده پایبندی دینی گروه دوستان همسان همسری تفاهم اعتماد Z 316/1 117/1 166/1 382/1 719/1 875/1 675/1 987/0 456/0 سطح معنی داری 063/0 165/0 132/0 066/0 125/0 125/0 073/0 057/0 123/0 تفسیر: در صورتی که ســطح معنی‌داری آزمون کولموگرف اســمیرنف بیشتر از 05/0 باشد می‌توان نتیجه گرفت توزیع داده‌های مربوط به متغیر تفاوت معنی‌داری با توزیع نرمال ندارد."

کلیدواژه ها:

امنیت اقتصادی ،همسان همسری ،رضایت از زندگی زناشویی ،طلاق زودهنگام ،تفاهم روجین ،اعتماد به یکدیگر و آموزشهای قبل از ازدواج

کلید واژه های ماشینی:

طلاق ، گروه متأهل و طلاق‌گرفته ، متأهل ، گروه افراد طلاق‌گرفته و متأهل ، خانواده ، طلاق‌گرفته ، بررسی عوامل مؤثر بر طلاق ، ارضای نیازهای عاطفی ، پاسخگویان طلاق‌گرفته ، ازدواج


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.