Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ی بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی در دانشجویان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (11 صفحه - از 286 تا 296)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی دانشجویان دانشگاه دولتی و آزاد ایلام بود. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. نمونه مورد مطالعه شامل 364 دانشجو (222 پسر و 142 دختر) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش فرهنگی ارلیو انگ (2007) جهت سنجش هوش فرهنگی و پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش تعاملات اجتماعی، جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که هوش فرهنگی رابطه معناداری با تعاملات اجتماعی دانشجویان دارد و از میان ابعاد هوش فرهنگی تنها بعد دانش هوش فرهنگی رابطه معناداری با تعاملات اجتماعی دانشجویان ندارد همچنین بین دانشجویان دختر و پسر از نظر تعاملات اجتماعی و هوش فرهنگی تفاوت معناداری وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"رابطۀ بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی در دانشجویان ✓ The Relationship between Cultural Intelligence and Social Interactions✓ دکتر زینب طولابی 1 Zeinab Toolabi, Ph. D. همچنین به منظور جمع آوری اطلاعات ادبیات و مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های خام ، به منظور تحلیل و توصیف و تبیین چگونگی رابطه بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی استفاده شد. 445 از یافته های جانبی پژوهش در مقابل این پرسش که : آیا بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی به تفکیک جنس پاسخ دهندگان ، ارتباط معناداری وجود دارد؟ از آزمون مقایسه میانگین دوجامعه استفاده شد. با توجه به این جدول نتایج به دست آمده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و مقدار سطح معناداری، با احتمال ٩٥% میتوان نتیجه گرفت که بین دانشجویان دختر و پسر از نظر تعاملات اجتماعی و هوش فرهنگی تفاوت معناداری وجود ندارد. o همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین «دانش هوش فرهنگی» و «تعاملات اجتماعی» دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد، این امر احتمالا بدین دلیل است که دانشجویان از تشابهات و تفاوت های فرهنگی یکدیگر شناخت و درک کافی ندارند و بدین ترتیب در تعاملات اجتماعی با یکدیگر از آن کمتر استفاده میکنند. o از دیگر نتایج حائز اهمیت این پژوهش این بود که بین دانشجویان دختر و پسر هیچ تفاوت معناداری از نظر هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی و ابعاد آن جز بعد رفتار وجود نداشت . (2006), Personality correlates of the four-factor model of cultural intelligence, Group & Organization Management, 31: 100-123."

کلیدواژه ها:

دانش ،تعاملات اجتماعی ،هوش فرهنگی ،رفتار و انگیزش

behavior motivations ،Cultural intelligence ،Knowledge ،Social Interactions

کلید واژه های ماشینی:

هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی ، هوش فرهنگی ، تعاملات اجتماعی ، دانشجویان ، دانش ، انگ ، هوش فرهنگی تعاملات اجتماعی ، انگیزش هوش فرهنگی ، راه‌برد هوش فرهنگی ، تعاملات اجتماعی در دانشجویان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.