Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر استفاده از اینترنت در هویت قومی (مورد مطالعه: جوانان 28 - 18 سال شهر تهران در سال 1390)

نویسنده:

(18 صفحه - از 1 تا 18)

چکیده:

پژوهش حاضر، در صدد شناسایی تاثیرات استفاده از اینترنت درهویت قومی کاربران جوان است . از ایـن منظـر، ضمن مروری که بر فضای مفهومی موضوع دارد، از رویکرد بر گرفته از تئوری ساخت یابی گیدنز بـرای تبیـین ایـن پدیده بهره گرفته است . با روش پیمایشی و با استفاده ازتکنیک پرسشنامه ٣٨٤ نفر از کاربران جوان بین ٢٨-١٨ سـال در شهر تهران ،که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند، اطلاعات و داده های مورد نیـاز جمـع آوری شد. همچنین جهت احتساب اعتبار شاخص ها از اعتبار سازه ای وصوری جهـت احتسـاب روایـی شـاخص هـا از ضریب آلفای کرونباخ (٠.٨٨)استفاده شده است .یافته های تحقیق نشان می دهـد کـه جوانـان درعـین حـال کـه بـه فرهنگ جهانی تمایل دارند،به عناصر هویت و فرهنگ بومی و قومی خود تعلق بسیار زیادی دارند . و اینترنت سبب تقویت هویت قومی جوانان می گردد. نتایج به دست آمده ، میان مدت زمان استفاده از اینترنت و هویت قومی رابطـه معناداری و مستقیم نشان می دهد. همچنین اسـتفاده تخصصی (خبری ،علمی ،آموزشـی ) از اینترنـت موجـب تقویـت هویت قومی می گردد.

خلاصه ماشینی:

"تاثیر استفاده از اینترنت در هویت قومی (مورد مطالعه : جوانان ٢٨-١٨ سال شهر تهران در سال ١٣٩٠) دکتر باقر ساروخانی خدیجه رضایی قادی چکیده واژه های کلیدی: بیان مساله به لحاظ ریشه شناسی قوم و قومیت از واژه یونانی ethnos که به تفاوت ها و تمایزات میـان مـردم اشـاره دارد، مشتق شده است . حال سوال اصلی این است که حضور در چنین فضایی چه تاثیراتی بر کاربران جوان خواهد گذاشت ؟ آیا استفاده از اینترنت فضایی را ایجاد خواهد کرد تا اقوام مختلف بتوانند در یک فضـای آزاد به تبادل افکار بپردازند؟ پژوهش حاضر در پی آن است که تاثیر استفاده از اینترنـت را در هویـت قـومی بـا مطالعـه موردی جوانان شهر تهران ، مورد ارزیابی و واکاوی قرار دهد. 8 100 - جدول بالا تنظیم شده بر اساس یافته ها بیانگر آن است که ٧٦ درصد از پاسخگویان ابراز داشته اند کـه بـه قوم خود احساس تعلق می کنند و در مقابل ٨ درصد نیز ابراز داشته اند که به قوم خود احساس تعلق نمی کنند و ١٦ درصد هم در این مورد نظری نداشته اند. - یافته های جدول بالا نشان دهنده آن است که ٣٠ درصد از پاسخگویان ابراز داشـته انـد کـه خـود را بیشـتر متعلق به قوم خود میدانند تا به ایران ،و در مقابل ٥٨ درصد مخالفت خود را در این خصوص ابـراز داشـته انـد و ١٢ درصد هم در این مورد نظری نداشته اند. - یافته های جدول بالا نشان دهنده آن است که ٢٧ درصد از پاسخگویان ابراز داشته اند که باید اقوام در شکل گیری دولت مستقل عمل کنند و در مقابل ٥٤ درصد مخالفت خود را در این خصوص ابراز داشـته انـد و ١٨ درصـد هم در این مورد نظری نداشته اند."

کلیدواژه ها:

ﻫﻮﻳﺖ‬‬‬‬ ، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، فضای مجازی ، هویت قومی

کلید واژه های ماشینی:

اینترنت ، اینترنت در هویت قومی ، هویت قومی ، استفاده از اینترنت ، حـال کـه بـه فرهنگ جهانی ، تاثیر استفاده از اینترنت ، جوانان ، کاربران ، کـه بـه فرهنگ جهانی تمایل ، گیدنز


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.