Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد خدمات شهری و عوامل اجتماعی - اقتصادی مرتبط با آن در شهر نقده

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (20 صفحه - از 29 تا 48)

کلیدواژه ها :

رضایت‌مندی ،مشارکت اجتماعی ،پایگاه اجتماعی- اقتصادی

Socio ،economic base ،Satisfaction ،social participation

کلید واژه های ماشینی : میزان رضایت‌مندی شهروندان ، میزان رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد ، رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد خدمات ، بررسی میزان رضایت‌مندی شهروندان ، شهروندان ، میزان رضایت ، رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری ، عملکرد خدمات شهری شهرداری نقده ، شهرداری ، عملکرد خدمات شهری

دراین مقاله به تعیین میزان رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن درشهر نقده پرداخته شده است. نوع و روش تحقیق ترکیبی (پیمایشی واسنادی و ...) بوده و از ابزار اندازه­گیری پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات از میان 381 سرپرست خانوار نمونه که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای توام با متناسب با حجم انتخاب شده بود، استفاده گردیده است. نتایج یافته‌ها حاکی از آن است که میزان رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در سطح متوسط به پایین قرار دارد. عواملی هم­چون رضایت ‌اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، میزان انتظارات برمیزان رضایت‌مندی شهروندان تاثیرگذار بوده‌اند. تجزیه وتحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید. در بخش توصیفی جداول فراوانی و نمودار‌های مربوط به گویه‌ها و متغیرها اندازه‌گیری شده و در بخش آماراستنباطی بااستفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون، آزمون تی‌تست وهم­چنین تحلیل واریانس روابط موجود دربررسی شدند. دراین میان متغیرهای اعتماد اجتماعی و رضایت ‌اجتماعی به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در تبیین متغیر وابسته ایفا می­نمایند.

خلاصه ماشینی:

"- بین میزان رضایت اجتماعی شهروندان با میزان رضایت‌مندی آنان از عملکرد خدمات شهری رابطه وجود دارد جدول شماره (4): همبستگی بین رضایت اجتماعی ورضایت‌مندی شهروندان از عملکرد خدمات شهری متغیر رضایت‌مندی از خدمات رضایت‌اجتماعی r=0/131 p=0/010 n=381 از آن‌جا که هر دو متغیر در سطح فاصله‌ای سنجیده شده‌اند بنابراین برای آزمون فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این فرضیه با نتیجه تحقیقی‌که حسن حکمت‌نیا، میرنجف موسوی درسال 1368، تحت عنوان سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایت‌مندی شهروندان ازعملکرد شهرداری (مطالعه موردی یزد) بررسی و مورد شناسایی قرار دادند همسو بوده و در یک راستا می‌باشد. نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیقی که حسن حکمت‌نیا، میرنجف موسوی در سال 1368، تحت عنوان سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی یزد) بررسی و مورد شناسایی قرار دادند همسو بوده و در یک راستا می‌باشد. نتایج حاصل ازاین فرضیه با نتیجه تحقیقی‌که حسن حکمت‌نیا، میرنجف موسوی درسال 1386، تحت عنوان سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی یزد) بررسی و مورد شناسایی قرار دادند همسو بوده و در یک راستا می‌باشد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتیجه تحقیقی که حسن حکمت‌نیا، میرنجف موسوی در سال 1386، تحت عنوان سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی یزد) بررسی و مورد شناسایی قرار دادند همسو بوده و در یک راستا می‌باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.