Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر ابعاد عدالت و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 159 تا 168)

مقدمه و هدف: عدالت سازمانی، به احساس و ادراک میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. پژوهش های گوناگون، نشانگر این موغوع است که افزایش احساس عدالت بر متغیرهای اعتماد سازمانی و رضایت شغلی تاثیرگذار است. هدف ازاین پژوهش ، بررسی اثرگذاری ابعاد عدالت و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی در مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران است. روش تحقیق: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات بعد از وقوع و پژوهش های عرضی یا مقطعی است. این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی و از شاخه همبستگی انجام پذیرفت. بدین منظور پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی(توزیعی، رویه ای و تعاملی)، اعتماد سازمانی و رضایت شغلی مورد استفاده قرار گرفت. که ادبیات سوالات مناسب با محیط ورزش تنظیم گردید. بررسی روایی صوری و روایی سازه سوالات پرسشنامه نشان از مناسب بودن آن ها دارد. ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) این پرسشنامه ها به ترتیب 74/0 ، 70/0 ، 89/0، 83/0 و86/0 بدست آمد. حجم نمونه برابر با جامعه و پرسش نامه ها بین تمامی ورزشکاران مرد شاغل در لیگ برتر فوتسال ایران به تعداد 175 نفر توزیع در نهایت 144 پرسشنامه برگشت و مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون مدل از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS Graph استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای با اعتماد سازمانی تاثیر معنی داری دارند. افزون بر این عدالت توزیعی و مرواده ای بر رضایت شغلی ورزشکاران تاثیر می گذارد. و در نهایت اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی ورزشکاران اثرگذار است(05/0 p ). بحث: بنابراین با توجه به نتایج کسب شده ، مربیان با استفاده صحیح از هر یک از ابعاد عدالت سازمانی می توانند اعتماد موجود در بین افراد تیم و همچنین رضایت بازیکنان را بالا ببرند. و موجبات موفقیت هر چه بیشتر تیم را فراهم آورند.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.