Skip to main content
فهرست مقالات

مدل‌های رهبری قیمت و تبانی درکارتل گازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 151 تا 182)

کلیدواژه ها :

مجمع کشورهای صادرکننده گاز ،الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم ژنتیک ،تبانی ،رهبری قیمت ،تبانیمجمع کشورهای صادرکننده گاز ،رهبری قیمت

کلید واژه های ماشینی : الگوریتم ژنتیک ، کارتل ، قیمت ، گاز ، مدل‌های رهبری قیمت و تبانی ، مدل رهبری قیمت ، مدل ، تبانی ، رهبری قیمت و تبانی درکارتل ، کمک الگوریتم ژنتیک مسیر قیمتی

این مطالعه به کمک الگوریتم ژنتیک مسیر قیمتی، مسیر استخراج و سود تنزیل‌شده مربوط به GECF و گروه حاشیه‌ای را براساس دو راه حل رهبری قیمت و تبانی مورد محاسبه قرار داده است. در این راستا اعضای «مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)» به عنوان یک کارتل و سایر تولیدکنندگان به عنوان گروه حاشیه‌ای در نظرگرفته شده‌اند. بدین منظور از داده‌های سالانه 2010-1980 جهت پیش‌بینی روندهای مورد بررسی تا سال 2070 استفاده شده است. نتایج مدل رهبری قیمت بیانگر آن است‌که تقاضای جهانی گاز در طی زمان به صورت خطی و قیمت جهانی آن به صورت نمایی افزایش خواهد یافت. بر این اساس، عرضه گروه حاشیه نیز با روندی فزاینده در دوره مورد بررسی افزایش می‌یابد و عرضه کارتل که از تفاوت بین تقاضای جهانی و عرضه گروه حاشیه حاصل می‌گردد، به طور کاهنده صعودی است. نتایج حاصل از راه حل تبانی بیانگر آن است که روند استخراج در مقایسه با راه حل رهبری قیمت کندتر می‌گردد و در نتیجه قیمت و سود حاصل از راه حل تبانی بیشتر از راه حل رهبری است.این مطالعه به کمک الگوریتم ژنتیک مسیر قیمتی، مسیر استخراج و سود تنزیل شده مربوط به GECF و گروه حاشیه ای را براساس دو راه حل رهبری قیمـت و تبـانی مورد محاسبه قرار داده است . در این راستا اعضای «مجمع کشورهای صـادرکننده گاز (GECF)» بـه عنـوان یـک کارتـل و سـایر تولیدکننـدگان بـه عنـوان گـروه حاشیه ای در نظرگرفته شده انـد. بـدین منظـور از داده هـای سـالانه ٢٠١٠-١٩٨٠ جهت پیش بینی روندهای مورد بررسی تا سـال ٢٠٧٠ اسـتفاده شـده اسـت . نتـایج مدل رهبری قیمت بیانگر آن است که تقاضای جهانی گاز در طی زمان به صـورت خطی و قیمت جهانی آن به صورت نمایی افزایش خواهد یافت . بـر ایـن اسـاس ، عرضه گروه حاشیه نیز با روندی فزاینده در دوره مورد بررسی افزایش مـی یابـد و عرضه کارتل که از تفـاوت بـین تقاضـای جهـانی و عرضـه گـروه حاشـ یه حاصـل میگردد، به طور کاهنده صعودی است . نتایج حاصل از راه حل تبـانی بیـانگر آن است که روند استخراج در مقایسه با راه حل رهبری قیمت کندتر مـی گـردد و در نتیجه قیمت و سود حاصل از راه حل تبانی بیشتر از راه حل رهبری است .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.