Skip to main content
فهرست مقالات

همگرایی اقتصادی کشورهای اسلامی و بررسی سرریزهای منطقه ای با تأکید بر نقش منتخبی از کشورهای حوزه خلیج فارس مطالعه ای بر مبنای اقتصاد سنجی فضایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (32 صفحه - از 1 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : همگرایی، اقتصادی، نرخ رشد، فضایی، درآمد سرانه، مدل، میان نرخ رشد کشورهای اسلامی، اثرات سرریز، منطقه‌ای، کشورهای اسلامی

در سالهای اخیر تحولات ساختار اقتصاد جهانی سبب وابستگی هرچه بیشتر اقتصادها و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر گردیده است. نتایج مطالعات اخیر نشانگر کم‌رنگ شدن مرز میان کشورها، افزایش مبادلات بین‌المللی و فعالیت‌های مشترک و فرامنطقه‌ای کشورها می‌باشد. در واقع، انگیزة کسب منافع بیشتر، محرک گسترش و تعمیق همکاری میان کشورها است. همکاری‌های اقتصادی می‌تواند سبب افزایش مبادلات تجاری، صرفه‌های مقیاس، انتقال تکنولوژی و در نتیجه بهبود رفاه اقتصادی و افزایش رشد گردد. این اثرات از طریق مجاورت و مرز مشترک نیز حاصل می‌گردد. استدلال‌های نظری اخیر نشان می‌دهند که در نظام اقتصادی جدید، وضعیت و جهت حرکت اقتصاد هر کشور علاوه بر اینکه تحت تأثیر شرایط داخلی آن کشور می‌باشد، از موقعیت و جهت حرکت کشورهای دیگر نیز تأثیر می‌پذیرد. در بررسی ارتباط میان شرایط داخلی و جهت حرکت اقتصاد کشورها، بحث همگرایی اقتصادی مطرح می‌شود که رابطة میان نرخ رشد و وضعیت اولیة درآمد سرانة آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. استفاده از تکنیک‌های اقتصادسنجی فضایی، امکان بررسی اثرات سرریز ناشی از مجاورت را در قالب روابط تجاری و همکاری‌های منطقه‌ای در این مدل فراهم می‌آورد و بنابراین می‌توان نتایج واقعی‌تر و قابل اعتمادتری را به‌دست آورد. در این مطالعه، همگرایی اقتصادی میان کشورهای اسلامی، با تأکید بر نقش کشورهای حوزة خلیج‌فارس بررسی می‌گردد و برای این منظور از روش‌های اقتصادسنجی فضایی استفاده می‌شود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که وابستگی فضایی مثبت میان نرخ رشد کشورهای اسلامی وجود دارد. بنابراین، با توجه به اثرات سرریز مثبت منطقه‌ای، رشد کشورهای هر منطقه از جمله کشورهای واقع در حوزة خلیج فارس می‌تواند اثرات مثبتی را بر رشد کشورهای مجاور داشته باشد و یک چرخة رشد اقتصادی مثبت ایجاد نماید.

خلاصه ماشینی:

"براین اساس، قسمت‌های مختلف مقاله به شرح زیر است: در قسمت بعد، مفهوم همگرایی اقتصادی بیان می‌گردد و در قسمت دوم مقاله مدل همگرایی که بر اساس مدل رشد سولو ـ سوان[7] است و ارتباط میان نرخ رشد و سطح اولیه درآمد سرانه را نشان می‌دهد با توجه به شیوه‌های اقتصادسنجی فضایی تصریح می‌گردد. ] نمودار 2ـ همگرایی نسبی درآمد کشورهای اسلامی (99ـ 1975) برای بررسی همگرایی درآمد سرانه کشورهای اسلامی نمونه از طریق همگرایی β و دستیابی به سرعت همگرایی، مدل همگرایی (4) را برای این کشورها در دورة مورد بررسی برآورد می‌نماییم که نتایج آن به صورت زیر به دست می‌آید: (16) Lny75 096/0 – 763/0 = Ĝy 046/0 = R2 (32/1-) (41/1) که در این رابطه، Ĝy مقدار برآوردی نرخ رشد درآمد سرانه واقعی در فاصلة زمانی 99ـ 1975 است. بدین منظور برای بررسی وابستگی فضایی در متغیر وابسته یعنی نرخ رشد (Ĝy)، از آزمون‌های موران (‌I) و جری (C) استفاده می‌گردد که نتایج حاصل از این آزمون‌ها در جدول (1) بیان شده است. ] مودار 6 و 7 ـ آمارة موران محلی درآمد سرانة کشورهای اسلامی (1999) با توجه به همة مطالب بیان شده روشن می‌شود که باید تشخیص فضایی مدل همگرایی را برای نمونه مورد بررسی در نظر بگیریم. ] نمودار 8 ـ درصد تغییر در نرخ رشد کشورهای نمونه در اثر سرریز شوک به منتخبی از کشورهای حوزة خلیج فارس جمع‌بندی و ملاحظات در این مقاله، با توجه به بررسی مدل همگرایی برای 38 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و نیز مدنظر قرار دادن اثرات فضایی نتایج زیر حاصل شده است: 1."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.