Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (42 صفحه - از 53 تا 94)

کلیدواژه ها :

بیمه ،معادلات ساختاری ،تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،مدل سه‌شاخگی ،اعتباریابی متقابل

کلید واژه های ماشینی : بیمه ، نوآوری ، نوآوری در صنعت بیمه ، صنعت بیمه کشور ، مدل ، برازش مدل کلی عوامل ، معیارهای برازش مدل کلی عوامل ، برازش مدل ، بیمـه ، بررسی برازش مدل کلی عوامل

هدفاین پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در شرکت‌های بیمه و نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در صنعت بیمه کشور است تا شرکت‌های بیمه بتوانند نقش و تأثیر خود را در جامعه افزایش داده و با جلب اعتماد عمومی، ضریب نفوذ بیمه در کشور بهبود یابد. لذا به‌منظور کاهش مسائل و چالش‌های پیش‌روی صنعت بیمه کشور و با هدف بهبود نوآوری در صنعت بیمه سعی شده با توجه به ویژگی‌های شرکت‌های بیمه ایرانی، ضمن مطالعه و تحلیل الگوها و مدل‌های مختلف نوآوری و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری در شرکت‌های بیمه، مدل مفهومی اولیه متناسب با نوآوری در صنعت بیمه کشور طراحی شود و این مدل به صاحب‌نظران، متخصصین و خبرگان بیمه و اساتید دانشگاه ارائه و پس از جمع‌آوری نظرات آنان، با بررسی و لحاظ کردن این نظرات، پرسش‌نامه میدانی تنظیم و پس از تجزیه‌وتحلیل آماری و سنجش میزان دخالت هریک از متغیرها در مدل پیشنهادی و آزمون صحت و قابلیت اجرای آنها در عمل، نهایتا مدل ساختاری نوآوری در صنعت بیمه کشور استخراج و آزمون شده وراهکارهایی برای نوآوری در صنعت بیمه کشور ارائه شود.

خلاصه ماشینی:

"- در تحقیق دیگری که در دانشکدة مدیریت دانشـگاه تهـران و بـا هـدف بررسـی عوامل و زمینه های تمرکززدایی با استفاده از مدل سه شـاخگی، توسـط دکترحسـن میرزایی اهرنجانی و پیمان باقرنژاد انجام شد، این نتیجه به دست آمد کـه تمرکـز و عدم تمرکز به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنـده سـاختار سـازمانی، بـر کـانون و ماهیت تصمیم گیری تأکید دارد و سازمانها از طریق به کارگیری نظام تصمیم گیری غیرمتمرکز، ضمن تسری و تعمیم احساس مسئولیت پذیری میان کارکنان، منجـر بـه بروز خلاقیت در آنان شده و ازسویدیگر میتوانند از عدم تمرکز سازمانی به عنوان یکی از اهرمهای کارساز در دستیابی به اثربخشی و کارایی در سازمان که درنهایـت بهرهوری را به دنبال خواهد داشت ، استفاده کنند. در مرحله اول، روایی مدل پیشـنهادی، براسـاس ادبیـات موضـوع و بـا اسـتفاده از یافته های توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرارگرفت که این امر با مروری بر پیشینه پژوهش های انجام شده و با استفاده از مدل تحلیلی سه شـاخگی بـه عنـوان مبنـای اصلی طراحی مدل مفهومی صورت پذیرفت و براساس آن عوامل مؤثر بر نـوآوری در شرکت های (صنعت ) بیمه کشور در قالب سه گروه عوامـل اصـلی: سـاختاری، رفتاری (محتوایی) و زمینه ای (محیطی) و ١٤ گروه عوامل فرعی زیرمجموعـه آنهـا شناسایی و تعیین شدند. در بعد نوآوری رفتاری، عوامل مکنون آن شامل کارکنان و مدیران، آموزش و فرهنگ سازمانی باقیمانده و تأیید شـدند و در بعد نوآوری زمینه ای، عوامل مکنون آن شامل عوامل محیطی (محیط سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی)، عوامل حمایتی و نظارتی و عوامـل مربـوط بـه کسـب وکـار باقیمانده و تأیید شدند و تأثیر آنها بر عوامل نوآوری در صـنعت بیمـه بـا عوامـل مکنون آن شامل : اصلاح فرایندها و استراتژیها، ارائه محصولات جدیـد و افـزایش سهم بازار، جلب رضایت بیشتر مشتریان و نهایتا فضای مناسب بـرای نـوآوری در صنعت بیمه نیز به اثبات رسید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.