Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی مقدماتی و مطالعه پایانی و اعتبار ماتریسهای پیشرونده استاندارد ریون در نمونه ای از دانش آموزان

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 141 تا 152)

کلید واژه های ماشینی : نمرات ، ریون ، آزمون ، آزمون ، استاندارد ریون در گروههای سنی ، گروههای سنی ، ضرایب پایائی حاصل بترتیب سن ، میانگین‌های ، کودکان ، معدل

در این تحقیق ماتریسهای پیشرونده استاندارد ریون در گروههای سنی 8 تا 13 سال اجرا گردید و هنجارهای بدست آمده با هنجارهای ایران و سایر کشورها مقایسه گردید. علاوه بر آن ضرایب پایائی تنصیف و اعتبار آن در رابطه با معدل دانش‌آموز، تحصیلات و شغل پدر نیز محاسبه و با نتایج دیگر کشورها مقایسه گردید. آزمایش شوندگان 248 نفر دانش‌آموز بودند: گروه سنی 8 سال 48 نفر و بقیه گروهها هر کدام 40 نفر بودند و در هر گروه نیمی پسر و نیمی دختر بودند. آزمون ریون بطور انفرادی اجرا و نمره‌گذاری گردید. ابتدا میانگین گروههای سنی در هر بخش و میانگین، میانه، و انحراف استاندارد این گروهها در کل آزمون محاسبه و نتایج آن با نتایج سایر تحقیقات در ایران و در خارج مقایسه گردید. سپس نمرات کل بخش‌های (b+d) و (c+e) بطور جداگانه محاسبه و ضرایب پایائی بین این دو بدست آمد. همچنین شغل پدر بترتیب اهمیت اجتماعی و عرفی آن در جامعه امروز ایران نمره‌گذاری گردید و ضرایب همبستگی آن با نمرات آزمون در هر گروه سنی بدست آمد. همبستگی بین معدل و نمرات آزمون و همینطور همبستگی بین تحصیلات پدر و نمرات آزمون نیز برای هر گروه سنی محاسبه گردید. پس از آن براساس نمرات هر گروه سنی هنجارهای درصدی هر گروه بدست آمد و نتایج با هنجارهای درصدی انگلستان مقایسه گردید. میانگین‌های گروههای سنی در هر بخش بترتیب سن افزایش و بترتیب هر بخش کاهش پیدا کرد که نشان میدهد دانش‌آموزان بترتیب سن در هر بخش نمره بیشتری بدست می‌آورند و بخش‌های پنجگانه آزمون بترتیب دشوارتر می‌گردند. ضرایب پایائی حاصل بترتیب سن از 67/0 تا 94/0 افزایش پیدا کرد که نشان می‌دهد با افزایش سن خطای اندازه‌گیری کاهش می‌یابد و بطور کلی این آزمون پایائی لازم را برای اجرا در ایران دارد. ضرایب اعتبار آزمون با معدل مدرسه و تحصیلات پدر نیز معنی‌دار بودند و بنظر می‌رسد که با افزایش سن ضرایب اعتبار مختصری افزایش پیدا می‌کنند. تفاوتهای بین میانگین‌های این تحقیق و میانگین‌های کودکان انگلیسی در گروههای سنی 8 تا 11 سال در سطح 1% و بین میانگین‌های کودکان انگلیسی و آمریکائی در گروههای سنی 9 تا 12 سال در سطح 5% و بین میانگین‌های این تحقیق و تحقیق براهنی (1351) در گروههای سنی 11 تا 13 سال در سطح 1% معنی‌دار بودند. این تفاوتها احتمالا ناشی از اجرای گروهی- انفرادی آزمون و آشنائی کودکان خارجی با این آزمون بوده است. همچنین طی سالهای اخیر سطح نمرات هم در هنجارهای ایرانی و هم در هنجاری انگلیسی افزایش داشته است. بهرحال با در دست داشتن نمره کل فرد و با استفاده از هنجارهای این تحقیق می‌توان سطح توانائی ذهنی او را تشخیص داد و این کار موجه بنظر می‌رسد. برای سهولت در تشخیص هنجارهای بیشتری در فواصل زمانی 6 ماهه و در گروههای سنی دیگر و با حجم نمونه‌های بیشتر مورد نیاز است.

خلاصه ماشینی:

"در تحقیق حاضر علاوه بر اینکه کودکان 8 ساله مورد آزمایش قرار گرفتند ضرایب پایائی تنصیف نیز از روی همبستگی‌های بدست آمده بین بخش‌های (b+d) و (c+e) محاسبه گردید و همچنین ضرایب اعتبار آن با سه متغیر معدل مدرسه، شغل، و تحصیلات پدر محاسبه گردید. جدول 4- میانگین، میانه، و انحراف استاندارد گروههای سنی در بعضی از کشورها در مقایسه با ایران$$$ ** معنی‌دار در سطح 1% * معنی‌دار در سطح 5% نمرات بخشهای (b+d) و نمرات بخشهای (c+e) جداگانه محاسبه و ضرایب پایائی بین آنها محاسبه گردید که در جدول 5 نشان داده شده است. جدول 5- ضرایب پایائی تنصیف بین بخشهای (b+d) و (c+e) در گروههای سنی مربوطه$$$ همبستگی بین نمرات آزمون و سه متغیر معدل مدرسه، شغل پدر، و تحصیلات پدر در جدول 6 ارائه گردیده است. جدول 6- همبستگی‌های بین نمرات هوش و سه متغیر معدل، شغل، و تحصیلات پدر در گروههای سنی مختلف$$$ * معنی‌دار در سطح 5% ** معنی‌دار در سطح 1% هنجارهای درصدی این تحقیق و تحقیق انگلستان (1979) در جدول 7 نشان داده شده است. جدول 7- هنجارهای درصدی این تحقیق در مقایسه با هنجارهای انگلستان در گروههای سنی مربوطه$$$ بحث و نتیجه‌گیری نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که آزمون ماتریس‌های پیشرونده استاندارد ریون از پایائی و اعتبار لازم برخوردار است و اجرای آن در ایران برای مقاصد تشخیص و پیشگیری موجه بنظر می‌رسد. تفاوتهای معنی‌دار بین میانگین‌های این تحقیق و تحقیق براهنی در گروههای سنی 11 تا 13 سال نشان می‌دهد که نمرات کودکان ایرانی نیز طی 20 سال افزایش یافته است که احتمالا بخاطر محدودیت زمانی 45 دقیقه براهنی و روش اجرای آن به صورت گروهی می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.