Skip to main content
فهرست مقالات

پخش بار اقتصادی دینامیکی بهینه با استفاده از P-PSO پیشنهادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 2 تا 13)

کلیدواژه ها :

PSO ،پخش بار اقتصادی ،تلفات انتقال ،قیود واحدهای حرارتی ،ناحیه ممنوعه

کلید واژه های ماشینی : MW MW MW MW MW ، PSO ، پخش بار اقتصادی ، سیستم ١٥ واحدی پخش بار ، حل مسئله پخش بار اقتصادی ، Particle Swarm Optimization ، پخش بار اقتصادی دینامیکی ، سیستم ، پخش بار اقتصادی بهینه ، Particle Swarm Optimization Economic Optimization

هدف از حل مسئله پخش بار اقتصادی در سیستم قدرت ، برنامه ریزی خروجی واحدهای تولید به نحوی است که تقاضـای بـار مورد نیاز را با کمترین هزینه ممکن تامین میکند، ضمن اینکه قیود برابری یا نابرابری همه واحدها را ارضا مینماید. در این مقالـه ، روش بهینه سازی جدیدی تحت عنوان 1P-PSO برای افزایش قابلیت اکتشاف و استخراج پیشنهاد شده که دارای یک ماژول آشفتگی نیـز بـرای جلوگیری از همگرایی محلی است . روش پیشنهادی برای پخش بار اقتصادی بهینه مورد استفاده قرار گرفته است . برای واحـدهای مختلـف قیود موجود در سیستم شامل تلفات سیستم انتقال ، تاثیر شیر ورودی بخار، محدودیت توان تولیدی هر واحد و توازن تولید و مصرف و نیز آلودگی نیروگاه ها به عنوان جزئی از تابع هدف در نظر گرفته شده است . عملکرد روش بهینه سازی پیشنهادی بر روی چهار سیسـتم قـدرت مختلف ارزیابی شده که برای سیستم ١٥ واحدی پخش بار اقتصادی به صورت دینامیکی با توجه به تقاضای بار ٢٤ ساعت صـورت گرفتـه است . برای نشان دادن کارایی روش در سیستم های بزرگ ، نتایج سیستم ٨٠ واحدی با روش های بهینه سازی که در مقـالات اخیـر پیشـنهاد شده ، مقایسه شده است . نتایج حاصل نشان می دهد که روش بهینه سازی حاصل عملکرد بسیار خوبی داشته و برای حل مسـئله پخـش بـار اقتصادی بسیار کارا می باشد.

خلاصه ماشینی:

"برای واحـدهای مختلـف قیود موجود در سیستم شامل تلفات سیستم انتقال ، تأثیر شیر ورودی بخار، محدودیت توان تولیدی هر واحد و توازن تولید و مصرف و نیز آلودگی نیروگاه ها به عنوان جزئی از تابع هدف در نظر گرفته شده است . این روش پیشنهادی برای بهینه سازی پخش (٣) F=∑Fpi=∑(ai+Bipi+yip2) p i پخـش آلـودگی i=1 i=1 بار اقتصادی در شـبکۀ ١٣ واحـدی بـا درنظرگـرفتن نیروگاه ها، شبکۀ ١٥ واحـدی بـه صـورت دینـامیکی، شـبکۀ ٢٠ و ٨٠ در رابطۀ (٣)، N تعـداد واحـدهای فسـیلی سیسـتم ، ai، Bi و yi واحدی با درنظرگرفتن قیود موجود در آن ها مورد استفاده قرار گرفتـه ضرایب آلودگی ژنراتورها میباشد. ٢. قیود مساوی و نامساوی در رابطۀ (١)، N تعداد ژنراتورهـای سیسـتم ، (Fi)pi هزینـۀ کـل در اینجا علاوه بر تأثیر شیر ورودی بخار که در تـابع هـدف گنجانـده سوخت در iامین واحد تولیدی برحسب مگاوات و eik و fik ضرایب شد، سایر قیود شامل نرخ تغییر تولید، نواحی ممنوعه ، تعـادل تـوان و هزینۀ ژنراتورها برای انعکاس تـأثیر شـیر ورودی بخـار نیروگـاه هـای تلفات خطوط انتقال در نظر گرفته شده است [٢٤]: معادلۀ تعادل توان در سیستم قدرت : بـرای در نظـر گـرفتن (١٠) piE{pi,uk-1≤pi≤ pil,k, k=1,‥,ZOi pmin≤p≤ pl i i i,1 تعادل توان بایستی یک قید مساوی در قیود سیستم گنجانده pu≤p≤ pmax i,Zi i i شود. نتیجه گیری گرفته و بهینه سازی صورت گرفته و نتایج با الگوریتم های نـوین PSO کـه در این مقاله ، پخش بار اقتصادی در سیستم قدرت با در نظـر گـرفتن ق در مقالات اخیر پیشنهاد شده است ، مقایسه شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)