Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و بررسی فهرست نسخه های خطی کتابخانه ی حجت الاسلام و المسلمین آقا سید کاظم میر یحیی (اراک)

ناقد:

(10 صفحه - از 149 تا 158)

کلیدواژه ها :

اراک ،نسخه های خط ی ،س ید کاظم میریحیی ،آشتیان ،موزههای اراک

کلید واژه های ماشینی : اب ، کت ، فهرس ، ار ، بخ ، کتابخانه ، نسخه‌های خطی کتابخانه‌ی حجت‌الاسلام ، رس ، میش ، کتاب

ای-ن مقال-ه ب-ه بررس-ی فهرس-ت نس-خه های خط -ی کتابخان-ه حجت الاس-لام و المس-لمین آق-ا س- ید کاظ-م میریحی-ی در اراک پرداخت-ه اس-ت . نویس-نده مقال-ه ضم-ن ارجنه-ادن ب-ر کوش-ض مؤلف محترم فهرس-ت برای معرفی نس-خه های خط ی کتابخانه های کوچک و کمتر شناخته ش-ده، ب-ه بررس-ی نق-اط ضع-ف ای-ن فهرس-ت پرداخت-ه اس-ت . مقال-ه در س-ه بخ-ض ، کتابشناس-ی، نسخه شناس-ی، و حروفچین-ی، اش-کالاتی را ک-ه در ای-ن فهرس-ت وج-ود دارد تذک-ر داده اس-ت . نق-د ای-ن فهرس-ت ب-ا ه-دف رس-یدن ب-ه فهرس-ت نگاری یکدس-ت و اس-تاندارد انج-ام ش-ده اس-ت .

خلاصه ماشینی:

"بررس-ی فهرس-ت های نس-خه های خط -ی ن-ه ب-رای کم ارجک-ردن زحم-ت دیگ-ران ، ک-ه ب-رای نزدیک ش-دن ب-ه اس-تانداردهایی اس-ت ک-ه در کار فهرست نویس-ی نس-خ خط -ی لازم اس-ت وج-ود داش-ته باش-د. در بخ-ض دیگ-ری از فهرس-ت ، ب-ا عن-وان نس-خه های پراکن-ده، ۳١ نس-خه خط -ی متعل-ق ب-ه کتابخانه ه-ای مس-اجد، اش-خاص ، و مراک-ز دولت-ی معرف-ی ش-ده اس-ت . ب-ا توج-ه ب-ه این ک-ه نس-خه هایی از کتابخانه های-ی به ج-ز کتابخان-ه حج-ت الاس-لام میریحی-ی نی-ز در ای-ن فهرس-ت معرف-ی ش-ده اس-ت ، بهت-ر ب-ود به ش-کلی ای-ن موض-وع در عن-وان فهرس-ت مش-خص میش-د . از امتیازات فهرس-ت این اس-ت که بیش-تر کاتبان نس-خه ها از منط قه اراک و آش-تیان و فراه-ان هس-تند ک-ه ب-رای ش-ناختن کاتب-ان ای-ن مناط-ق مهم اس-ت . در ای-ن فهرس-ت ، دو نس-خه ب-ا ی-ک عن-وان معرف-ی ش-ده درحالیکه هیچ ارجاع-ی برای آن نیام-ده اس-ت . ٢١ و ٦٢) در چن-د م-ورد ارج-اع ب-ه فهرس-ت وج-ود دارد [فهرس-ت ٤، ٦٢] ی-ا [فهرس-ت ٢٥، ٢٤٢] ک-ه معل-وم نیس-ت منظ-ور ک-دام فهرس-ت اس-ت ؛ و به دلی-ل ای-ن ک-ه ای-ن کت-ابم فهرس-ت اختص-ارات و مناب-ع ن-دارد نمیت-وان این موض-وع را دریاف-ت . در فهرس-ت نس-خه های خط -ی ارج-اع بای-د ب-ه مناب-ع دس-ت اول یعن-ی فهرس-ت کتابخانه ه-ا باش-د، ن-ه فهرس-تگان ها ک-ه منب-ع دس-ت دوم هس-تند و در بس-یاری از م-وارد اش-تباهات ف-راوان دارن-د. ب-ا توج-ه ب-ه این ک-ه برخ-ی نس-خه های ای-ن فهرس-ت در س-الهای اخی-ر نوش-ته ش-ده و تاری-خ هج-ری شمس-ی دارن-د (ص ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.