Skip to main content
فهرست مقالات

نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور در تقاضای نیروی کار ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 175 تا 198)

دانش و فن آوری در افزایش تقاضای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی را ایفا می کند. در اقتصاد دانش محور، گسترش دانش و مهارتها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. ارایه محصولات تکنولوژی، بازارها را توسعه داده و بر تقاضای نیروی کار می افزاید. از طرف دیگر، نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید صادرات دانش بر و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. فرصتهای شغلی متنوع و جدید، نتیجه توسعه تکنولوژی است. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می کاهد و بر میزان مشاغل تخصصی تر می افزاید. مشاغل جدیدی که تکنولوژی ایجاد می کند، یا از تکنولوژی استفاده می کند و یا آن را توسعه می دهد. مقاله حاضر در پی آن است که تاثیر دانش و فن آوری را بر تقاضای نیروی کار ایران در طی دوره 1350-1380 بررسی می کند. نتایج تخمین مدل نظری که به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده، حاکی از قدرت توضیح دهندگی و تاثیر مثبت و معنی دار شاخصهای دانش و فن آوری بر تقاضای نیروی کار ایران است.

خلاصه ماشینی:

"مقایسۀ شاخصهای اقتصادی در کشورهای دارای اقتصاد دانش محور با ایران درسال 2001 (به تصویر صفحه مراجعه شود)اثرات اقتصادی دانش چه به صورت دانش نهادینه شده در مصنوعات(تکنولوژی)و چه در وجودانسانها(سرمایۀ انسانی)مورد توجه سیستمهای فکری و مکاتب اقتصادی از جمله کلاسیک،نئوکلاسیکو اخیرا اقتصاد مبتنی بر دانش بوده است و اقتصاددانان در هریک از مکاتب فوق سعی در اندازه‌گیریاین اثرات نموده‌اند که به اختصار به آن اشاره می‌شود: پژوهش والترز و رابینسون2(1983)،حاکی از آن بود که گسترش آموزش تأثیر مهمی بر تولیدداشته،اما در مقایسه با مطالعات قبل،مقدار آن کمتر بوده است. بنابراین،با الهام ازمطالعات مذکور و چگونگی تأثیرگذاری هریک از متغیرها،الگوی استوکاستیک تقاضای کل نیرویکار به صورت زیر قابل تصریح است:1 (به تصویر صفحه مراجعه شود)که در آن: LnL^t ،لگاریتم تقاضای کل نیروی کار LnY^t لگاریتم کل ارزش افزوده LnWH^t ،لگاریتم حداقل دستمزد LnRDY^t ،لگاریتم شاخص رشد سرمایۀ فنی و تکنولوژیکی(نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به کلارزش افزوده) LnEXTEC^t ،لگاریتم شاخص حجم دانش و فن‌آوری به کار رفته در صادرات(نسبت ارزش صادراتدانش‌بر و دارای فن‌آوری2به ارزش کل صادرات غیر نفتی) LnKY^t ،لگاریتم شاخص هزینۀ واحد تولید(نسبت موجودی سرمایه به کل ارزش افزوده) (1). نتایج رابطۀ بالا در ارتباطبا شاخصهای دانش و فن‌آوری نشان می‌دهد که به طور کلی،بین تقاضای نیروی کار و این شاخصها یکرابطۀ بلندمدت و مثبت وجود دارد و کلیۀ ضرایب برآورد شده بیانگر کشش تقاضای نیروی کار نسبت بههریک از متغیرهای مذکور است. شاخص رشد دانش و مهارت در تولید که در این تحقیق به وسیلۀ نسبت نیروی کار شاغل دارایآموزش عالی به ارزش افزوده اندازه‌گیری شده است،یکی از شاخصهای توسعه‌یافتگی در فن‌آوری استو نشان‌دهندۀ مصرف دانش و فن‌آوری در تولید کالاها و خدمات است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.