Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آزاد سازی اقتصاد بر اشتغال بخش صنعت ایران (1350 - 1382)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 171 تا 196)

کلیدواژه ها :

جهانی شدن ،اشتغال ،بخش صنعت ،آزادسازی اقتصاد

کلید واژه های ماشینی : صادرات، واردات، بخش صنعت، اشتغال بخش صنعت، نسبت مجموع صادرات و واردات، اشتغال، اقتصاد، اشتغال بخش صنعت ایران، تابع تقاضای نیروی کار، صادرات و واردات بخش صنعت

این مطالعه، اثر آزادسازی اقتصاد را بر اشتغال بخش صنعت در ایران بررسی می کند. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده حقیقی، نرخ دستمزد حقیقی، هزینه استفاده از سرمایه و شاخصهای جهانی شدن در نظر گرفته شده است. نسبت صادرات به ارزش افزوده حقیقی، نسبت واردات به ارزش افزوده حقیقی و نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده حقیقی به عنوان شاخصهای باز بودن اقتصاد یا جهانی شدن به کار برده شده اند. از برآوردگر حداقل مربعات معمولی برای تخمین تابع تقاضای نیروی کار استفاده شده است. آمارها، دوره زمانی1350-1382 را پوشش می دهند و آزمونهای لازم برای اجتناب از رگرسیونهای کاذب انجام شده است. نتایج نشان می دهد به غیر از نرخ دستمزد حقیقی، سایر متغیرها دارای رابطه مثبت و معنی دار با اشتغال در بخش صنعت در دوره مورد مطالعه در ایران می باشند.

خلاصه ماشینی:

". 1P,)2002(atebrO o} &%02926AEPG029G% به سازمان تجارت جهانی،آیا اشتغال بخش صنعت بهبود می‌یابد یا با وضعیت کنونی این کارگاهها،اگرحرکت به سمت اقتصاد باز آغاز شود،همین مقدار اشتغال بخش صنعت نیز کاهش می‌یابد؟به بیاندیگر،این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانیکه به دنبال آن شاهد اقتصادی بازتر خواهیم بود،اشتغال بخش صنعت افزایش می‌یابد یا خیر؟ فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از: 1-نسبت صادرات به ارزش افزوده حقیقی بخش صنعت با تقاضا برای نیروی کار در این بخش رابطهمستقیم دارد. نتایج تخمین معادله دوم اشتغال بخش صنعت (به تصویر صفحه مراجعه شود)ضرایب برآوردشده برای معادله دوم نشان‌دهنده این امر است که لگاریتم ارزش افزوده حقیقی بخشصنعت،لگاریتم هزینه استفاده از سرمایه در بخش صنعت،لگاریتم نسبت واردات به ارزش افزودهحقیقی در بخش صنعت و لگاریتم اشتغال در بخش صنعت با یک وقفه بر متغیر وابسته(لگاریتم اشتغالدر بخش صنعت)تأثیر مثبت دارند و در سطح 94 درصد معنی‌دار می‌باشند،اما تأثیر ضریب لگاریتمدستمزد پرداختی بر لگاریتم اشتغال در بخش صنعت بی‌معنی می‌باشد. در صورت کاهش نسبت مجموع صادرات و واردات بخش صنعت به ارزش افزوده حقیقی در اینبخش،رکود اقتصادی در کشور ایجاد شده و بنابراین تقاضای نیروی کار و در نتیجه اشتغال بخش صنعتکم می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.